De nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven dalen, maar de verbeteringen in de afgelopen periode (2012-2015) zijn beperkt ten opzichte van de eerdere periode (2008-2011). De nitraatconcentraties in de zand-, klei- en veenregio nemen sinds 2012 zelfs toe, waarbij de concentraties nog wel lager zijn dan in de voorgaande vierjarige periodes sinds 1992. Dit blijkt uit een rapport van het RIVM.

Belangrijke ontwikkeling in de landbouwpraktijk is dat de veestapel ten opzichte van de vorige periode (2008-2011) is gegroeid. Het fosfaatplafond werd in 2015 opnieuw overschreden. Dit plafond is een afspraak van Nederland met de Europese Commissie bij het verkrijgen van derogatie.

Ondanks de verbetering van de waterkwaliteit voldoet een groot percentage van de oppervlaktewateren niet aan de KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water)-waterkwaliteitsnormen. Vooruitkijkend zal de grondwaterkwaliteit verbeteren, maar wordt de gewenste situatie in het grondwater niet overal bereikt. Voor oppervlaktewater wordt slechts een stabiele situatie tot een lichte verbetering verwacht in de nabije toekomst.

Het rapport is opgesteld ter invulling van artikel 10 van de Nitraatrichtlijn om elke vier jaar een verslag in te dienen bij de Europese Commissie over de vermindering van de waterverontreiniging door nitraat uit de landbouw.

Het rapport biedt een overzicht van de huidige landbouwpraktijk en van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland en het geeft een beschrijving van de trends hierin. Het geeft eveneens een beschrijving van de uitvoering en de effecten van de maatregelen die in het kader van de actieprogramma's zijn genomen. Verder bevat het rapport een prognose van de toekomstige ontwikkeling van de waterkwaliteit.

Het RIVM heeft dit rapport samen met RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat) dienst Water, Verkeer en Leefomgeving, LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut) LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut), het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).nl) opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken.