Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start op 15 oktober 2019 een onderzoek naar de ervaringen met geluid en trillingen van mensen die langs het spoor wonen. Het onderzoek is een herhaling van een vragenlijstonderzoek dat het RIVM in 2013 deed. Zo’n 3500 mensen die minder dan 300 meter van het spoor wonen en eerder deelnamen aan het onderzoek ontvangen binnenkort een schriftelijke uitnodiging van het RIVM. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van maatregelen om de hinder van geluid en trillingen door treinverkeer  in de toekomst te verminderen.

Het doel van dit herhaalonderzoek is na te gaan hoe mensen het wonen langs het spoor nu ervaren. Deze informatie kan het RIVM koppelen aan de informatie over veranderingen die aan, op en langs het spoor hebben plaatsgevonden en de resultaten van eerder onderzoek in 2013. In het onderzoek wordt onder andere gevraagd hoe bewoners het wonen langs het spoor beleven en wat zij de positieve en de negatieve kanten vinden. Het herhaalonderzoek vindt plaats onder bewoners die in 2013 ook meededen aan een vragenlijstonderzoek. Zij gaven in 2013 aan dat ze wilden meewerken aan een volgend onderzoek.

Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van treinen op omwonenden zijn schaars. Door het intensievere (goederen) treinverkeer, neemt de behoefte aan dit soort onderzoek toe. Ook groeide de maatschappelijke aandacht voor de effecten van treinverkeer de laatste jaren.

Om de hoogte van een norm voor trillingen te kunnen bepalen, is gedegen onderzoek nodig. In 2013 deed het RIVM een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie verzocht het RIVM opnieuw te onderzoeken wat de ontwikkelingen zijn langs het spoor en wat de effecten zijn voor de bewoners die vlakbij het spoor wonen. Het herhaalonderzoek in oktober 2019 maakt daarvan deel uit en bestaat uit een online vragenlijst. De deelnemers ontvangen hiervoor een unieke code per woonadres. Bewoners kunnen de vragenlijst ook schriftelijk in vullen.