Protesterende boeren zijn vandaag bij het RIVM aan het verkeerde adres. Het RIVM bepaalt niet welke maatregelen worden genomen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen, zoals die op het gebied van veevoer.

Het RIVM is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de hoeveelheid stikstof in Nederland. In de berekeningen worden alle bronnen die stikstof uitstoten op eenzelfde manier doorgerekend. Bij die berekeningen geldt geen afstandslimiet. Dat wil zeggen dat alle bronnen tot op zo’n grote afstand worden doorgerekend, dat er geen stikstof meer neerslaat. Zo rekent het RIVM ook de effecten van mogelijke maatregelen door die de hoeveelheid stikstof kunnen beperken.

Vergunningen

Het RIVM beoordeelt of verleent geen vergunningen die aan stikstof zijn gerelateerd. Dat gebeurt door provincies en het Rijk (als bevoegd gezag). Het bevoegd gezag beoordeelt of een nieuwe activiteit of project in een bepaald gebied is toegestaan. Ze kijken daarbij onder andere naar de neerslag van stikstof. Het bevoegd gezag gebruikt daarbij voor wegverkeer een ander toetsingskader dan voor andere sectoren, zoals uitbreiding van een bedrijf. In de toetsingskaders voor bijvoorbeeld snelwegen is vastgelegd dat wordt gekeken naar de neerslag van stikstof tot 5 kilometer van die weg. In de toetsingskaders voor vergunningen van industriële en agrarische bedrijven heeft het bevoegd gezag geen maximale afstand vastgelegd om te kijken naar de stikstofneerslag. Het bevoegd gezag gebruikt hiervoor een rekenmodule van het RIVM. Die rekenmodule is ingericht op basis van de uitgangspunten van het bevoegd gezag (provincies en Rijk). Daarmee kunnen zij zelf berekeningen (laten) maken voor specifieke projecten en vergunningaanvragen.

Adviescollege Hordijk

Het adviescollege Hordijk heeft dit verschil in toetsingskaders ook geconstateerd en adviseert te streven naar verdere uniformering van berekeningen (eindrapport juni 2020). Na de zomer wordt duidelijk hoe opvolging wordt gegeven aan dit advies.

RIVM-werk kan doorgaan

Het RIVM voert voor de gezondheid van, en het milieu in Nederland cruciale taken uit. De Veiligheidsregio Utrecht neemt de veiligheid van het RIVM heel serieus gezien dit vitale belang voor Nederland. Daarom zijn er zichtbare beveiligingsmaatregelen genomen. Zo kan het werk van het RIVM ook vandaag doorgaan. Voorbeelden van deze taken zijn natuurlijk de bestrijding van het coronavirus, het uitgeven van antigifserums, de inzet van de Milieu Ongevallen Dienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)) en het onderzoeken van monsters van bevolkingsonderzoeken zoals de hielprikscreening.