Het BePrepared consortium bestaande uit twaalf universiteiten, TNO, Pharos, Trimbos-instituut en RIVM heeft van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) 1.6 miljoen euro ontvangen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek naar hoe we ons goed kunnen voorbereiden op toekomstige pandemieën. Daarmee krijgen de wetenschappers, die al tijdens de Corona pandemie intensief samenwerkten, mogelijkheden voor verder onderzoek. 


Tijdens de COVID-19-pandemie hebben regeringen preventiemaatregelen ingevoerd om de overdracht van corona te beperken. Maatregelen die de overbelasting van de gezondheidszorg en vermijdbare sterfgevallen moesten helpen voorkomen. Dergelijke maatregelen zoals het beperken van sociale contacten kunnen ook afbreuk doen aan het welzijn (sociaal, mentaal, fysiek, financieel) en de vrijheden van mensen. Dit kan zijn weerslag hebben op bijvoorbeeld een verminderde steun voor en naleving van het ingevoerde preventiebeleid en vertrouwen in de overheid.

Vier onderzoeksthema’s
Sociaalwetenschappelijk onderzoekers in dit BePrepared consortium hebben tijdens de Corona pandemie al intensief met elkaar samengewerkt. Nu gaan ze onderzoeken hoe Nederland beter voorbereid kan worden op een uitbraak van infectieziekten in de toekomst. Het onderzoek richt zich op de volgende vier thema’s.
- Welke sociaalpsychologische en omgevingsfactoren bepalen of mensen de maatregelen steunen en naleven.
- Hoe kan de veerkracht van burgers en gemeenschappen versterkt worden en wat is de rol van het betrekken van burgers en organisatie bij beleid. 
- Hoe kunnen sociaalwetenschappelijke adviezen effectiever  worden geformuleerd en gebruikt bij het opstellen van pandemiebeleid en overheidscommunicatie.
- Hoe kunnen onderzoeksmethoden  worden verbeterd, zodat we in de toekomst betere data hebben om de  effecten van verschillende typen gedrags- en sociale interventies te  modelleren.

Gereedschapskist voor beleidsmakers
Saskia Euser, projectleider pandemische paraatheid bij de RIVM Gedragsunit en verbonden aan dit onderzoek: “Om vanuit de gedragswetenschappen in de toekomst beter voorbereid te zijn op een pandemie is het van belang om snel op te kunnen schalen en relevante kennis beter te benutten. Hiervoor werken we aan het versterken van een netwerk met onderzoekers en maatschappelijke stakeholders. Dit consortium met sociaal- en gedragswetenschappelijke onderzoekers is een mooie eerste stap voor deze samenwerking. We zullen samen met de betrokken onderzoekers onderzoeksresultaten vertalen naar praktische tools en beschikbaar stellen in een gereedschapskist voor landelijke en regionale beleidsmakers, als ook voor het RIVM zelf.”   

De coördinatie van het consortium gebeurt vanuit IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) Healthcare, onderdeel van het RadboudUMC. De ZonMw financiering heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar.