Op 14 april 2015 verscheen het standpunt van de Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met het voornemen om - op advies van de Gezondheidsraad - de hielprikscreening uit te breiden met veertien aandoeningen.

Ze gaf het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM opdracht om met een uitvoeringstoets de haalbaarheid van implementatie van deze veertien aandoeningen in kaart te brengen. De eerste twee aandoeningen zijn al per 1 januari 2017 toegevoegd aan de hielprikscreening, namelijk alfa- en bèta-thalassemie.

De toevoeging van de overige 12 aandoeningen komen aan de orde in de uitvoeringstoets. Hierin wordt ingegaan op welke wijze het primair proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, waaronder monitoring en evaluatie, de informatiehuishouding, de communicatie naar professionals en de (aanstaande) ouders, de wijze van implementeren, en de financiering bij de voorgestelde uitbreiding ingericht kan worden. Per aandoening zal er worden bekeken wat er mogelijk en nodig is om het toe te voegen aan het bestaande screeningsprogramma. De uitvoeringstoets wordt in nauwe samenwerking met relevante partijen opgesteld en zal in de loop van 2017 worden aangeboden aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De toevoeging van de aandoeningen zal -indien de Minister daartoe besluit- gefaseerd plaatsvinden over een periode van 2018-2021.