Door de luchtvaart zijn rond Schiphol de concentraties van ultrafijnstof verhoogd. Direct buiten het luchthaventerrein is de gemiddelde bijdrage van luchtvaartactiviteiten vergelijkbaar met de bijdrage van het wegverkeer in straten in binnenstedelijk gebied.

Naarmate de afstand tot het luchthaventerrein toeneemt, neemt de concentratie ultrafijnstof af: op zo’n vijftien kilometer van de luchthaven is de bijdrage van de luchtvaart nog circa 20 procent van de bijdrage direct naast het luchthaventerrein. Uit de beperkte gegevens die in de wetenschappelijke literatuur beschikbaar zijn, blijken de hoeveelheden ultrafijnstof rond Schiphol vergelijkbaar met die bij andere internationale luchthavens.

De wetenschappelijke kennis over ultrafijnstof is nog beperkt. Ultrafijnstof is het allerkleinste bestanddeel van fijnstof, de stofdeeltjes zijn kleiner dan 0,1 micrometer. In het algemeen wordt aangenomen dat ultrafijnstof schadelijk is. Of, en zo ja in welke mate, in de omgeving van Schiphol sprake is van extra gezondheidseffecten als gevolg van de blootstelling aan ultrafijnstof kan op basis van de huidige inzichten niet worden bepaald. 

Vervolgonderzoek kan meer inzicht geven in de blootstelling aan ultrafijn stof en de gezondheidseffecten hiervan. Als tot vervolgonderzoek besloten wordt, dan zou dat in internationale samenwerking uitgevoerd moeten worden, gezien het internationale karakter van ultrafijnstof door vliegverkeer.