moeder met kindje op arm

Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’ (verslagjaar 2016) blijkt opnieuw de grote inzet van ouders, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en consultatiebureaus voor de volksgezondheid. Zo ligt de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99%. Wel is de deelname aan de meeste vaccinaties met ongeveer 0,5% afgenomen.

Voor zuigelingen is deze afname voor het tweede achtereenvolgende jaar zichtbaar. In het verleden zijn regionaal vaker dergelijke schommelingen waargenomen, maar ze zijn nu voor het eerst in het hele land geconstateerd. Een verklaring hiervoor ontbreekt. De deelname aan de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is met 61% gelijk gebleven. De deelname onder zuigelingen in Caribisch Nederland is met 92-100% ook onveranderd gebleven.

Nieuw kerncijfer

Sinds dit jaar wordt de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weergegeven in zogeheten kerncijfers om het beleid te kunnen volgen en verantwoorden. Ook voor de vaccinatiegraad is een kerncijfer vastgesteld, namelijk het percentage van alle kinderen dat op de dag dat ze 2 jaar worden alle RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-vaccinaties heeft gekregen. Voor kinderen die geboren zijn in 2013 ligt dit op 93%.

Zuigelingen cohort 2013 (op leeftijd van 2 jaar)

 

Hepatitis B risicogroepen

Vanaf 2012 wordt niet alleen aan kinderen van risicogroepen, maar aan alle kinderen de hepatitis B-vaccinatie aangeboden. Het blijkt echter dat juist de kinderen van wie ten minste één ouder geboren is in een land waar hepatitis B veel voorkomt, de vaccinatie niet altijd krijgen. Daarnaast wordt het hepatitis B-controleonderzoek naar de effectiviteit van het vaccin onder kinderen van moeders die drager zijn van het hepatitis B-virus, niet altijd uitgevoerd. Er wordt nog bezien hoe dit in de praktijk verbeterd kan worden aangezien juist voor deze twee risicogroepen bescherming tegen hepatitis B belangrijk is.

In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt. Dit blijkt uit het landelijke registratiesysteem voor de vaccinaties van het RIVM. Een hoge deelname aan het programma is belangrijk om te voorkomen dat infectieziekten weer terugkomen. Een hoge vaccinatiegraad zorgt er ook voor dat kwetsbare (nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten worden beschermd (groepsimmuniteit).