Het RIVM heeft voor Nederland een inschatting gemaakt van de nog onbekende stikstofuitstoot door biologische bronnen vanuit de natuur. Vanuit de natuur gaat het dan om twee type bronnen: uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems (bos en heide) en van ammoniak via de uitwerpselen van alle in de natuur levende wilde dieren in Nederland. De eerste bron werd altijd al meegenomen, de tweede is in deze studie verkend. Deze verkenning laat zien dat de uitstoot uit deze wilde dieren voor 1,5 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van ammoniak. 

Wat is biogene emissie

Stikstofuitstoot uit de natuur van biologische oorsprong heet ook wel ‘biogene stikstofemissie’. Het gaat dan om stikstofbronnen met een natuurlijke oorsprong, die niet door menselijk handelen zijn veroorzaakt. In dit onderzoek is voor het eerst een inschatting gemaakt van de ammoniakuitstoot uit de uitwerpselen van in de natuur levende dieren. De uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems is al opgenomen in de Emissieregistratie.

In natuur levende dieren

 Voor deze inschatting op landelijke schaal is gebruik gemaakt van bestaande informatie. Het gaat dan om informatie over diertellingen en over de hoeveelheid stikstof die via de ontlasting vrijkomt en uiteindelijk in de lucht terecht komt. Er zitten nog wel onzekerheden in deze inschatting. Om de inschattingen van de biogene emissies verder te verbeteren, is meer informatie nodig over een eenvoudige schaling van de gebruikte factoren op basis van lichaamsgewicht van diersoorten. 

Geen effect op berekende depositie

Net als bij de uitstoot van stikstof uit natuurbodems al gebeurt, kan ook de ammoniakuitstoot van in de natuur levende wilde dieren opgenomen worden in de Emissieregistratie. Daarvoor zijn nog wel ruimtelijke verdelingen van het voorkomen van (clusters van) relevante diersoorten nodig. Uiteindelijk zal hiermee een completer beeld ontstaan van de totale stikstofemissie in Nederland.

De resultaten van dit verkennende onderzoek hebben geen direct effect op de berekende stikstofdepositieniveaus (stikstofneerslag) in Nederland. De neerslag van stikstof uit biogene bronnen wordt indirect al in de berekeningen meegenomen.