Dijk langs de kust in Zeeland

Het RIVM gaat vervolgonderzoek doen naar thermisch gereinigde grond (TGG) in Perkpolder. In aanvulling op het onderzoek in 2018 richt het vervolgonderzoek zich op de kwaliteit van het zoete grondwater (de zoetwaterbel) dat vlak bij de dijk ligt. Verder komen de mogelijke risico’s van TGG in de moestuinen door verwaaiing tijdens de aanleg van de dijk aan bod. Ook gaat het onderzoek in op vragen over mogelijke gezondheidseffecten van de verontreinigingen op de langere termijn.

Om het vervolgonderzoek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beleving in de regio, heeft het RIVM niet alleen literatuuronderzoek gedaan, maar ook gesproken met lokale overheden: gemeenten, provincies en waterschappen. Tevens zijn tijdens een bewonersavond ook vragen van omwonenden geïnventariseerd. Hierdoor heeft het RIVM inzicht gekregen in de vragen, argumenten en percepties van de betrokkenen in de omgeving van Perkpolder. Tijdens het vervolgonderzoek wordt ook een verdere verkenning gedaan van de vragen, zorgen en behoeftes die er onder de omwonenden en gebruikers van de Perkpolder leven. 

Tot slot brengt het RIVM de mogelijke effecten op gezondheid en ecologie in beeld van verschillende scenario’s voor de toekomstige aanpak van de dijk. De scenario’s worden door Royal HaskoningDHV in opdracht van Rijkswaterstaat opgesteld en uitgewerkt.  

In 2018 concludeerde het RIVM dat er verontreinigingen in het materiaal van de dijk zitten maar dat ze geen risico’s vormen voor de gezondheid omdat mensen na aanleg van de dijk in principe niet meer in contact komen met de TGG. Wel constateerde het RIVM dat tijdens de aanleg van de dijk fijnstof kon verwaaien en tijdelijke klachten kon geven, zoals irritatie aan ogen en neus. Ook kunnen er als gevolg van uitspoeling van verontreinigingen effecten optreden op ecologie in de bodem en het oppervlaktewater. 

Aanleiding voor het vervolgonderzoek dat RIVM gaat doen is de bezorgdheid van bewoners over hun gezondheid nadat voor de aanleg van de Zeedijk in Perkpolder TGG werd gebruikt. Ook zijn er nieuwe meetgegevens over de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewateren beschikbaar.