Over het onderzoek

Over de betekenis van de uitkomsten

Medisch Advies

 

Over het onderzoek

Waarom is dit bloedonderzoek gedaan?

Uit de risicoschatting door het RIVM uit 2016 blijkt dat omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours via de lucht mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de stof PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur). Met het bloedonderzoek wilden het RIVM en de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid Holland Zuid te weten komen of de bloedwaardes bij omwonenden te vergelijken zijn met de berekende bloedwaardes in het rapport.

Wie heeft er deelgenomen aan het onderzoek?

Alle mensen, ouder dan 18 jaar en wilsbekwaam, die binnen het donkerblauwe gebied op bovenstaand kaartje wonen werden uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast is een steekproef van mensen die binnen het lichtblauwe gebied wonen uitgenodigd. Er is een willekeurige selectie van adressen uit het gemeentelijk basisregister gehaald. Tot slot iseen controlegroep uitgenodigd uit de wijk Wittenstein, een gebied waar geen PFOA-blootstelling door de Chemours fabriek is.

(Ex-)werknemers van Dupont/Chemours, kinderen en wilsonbekwame deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Iemand is wilsonbekwaam als hij/zij informatie niet kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.

Waarom deed het RIVM geen bloedonderzoek bij werknemers?

Het doel van het bloedonderzoek was verifiëren of de berekende bloedwaarden voor omwonenden voor het jaar 2016 overeen komen met werkelijke bloedwaarden in 2016. Daarom zijn de PFOA waarden in het bloed van omwonenden van de fabriek onderzocht.

Waarom zegt het RIVM niks over andere stoffen?

Dit onderzoek gaat over PFOA. Het RIVM is wel betrokken bij de vergunningverlening van andere stoffen.

Waarom doet het RIVM geen bloedonderzoek naar GenX?

Het doel van het bloedonderzoek was verifiëren of de berekende bloedwaarden voor omwonenden voor het jaar 2016 overeen kwamen met werkelijke bloedwaarden in 2016. Daarom zijn de PFOA waarden in het bloed van omwonenden van de fabriek onderzocht.

Is een gezondheidsonderzoek bij de omwonenden nodig?

Het RIVM verwacht op basis van de cijfers dat een (individueel) gezondheidsonderzoek onder omwonenden weinig tot geen gezondheidswinst oplevert. Herkenning en behandeling van de ongewenste veranderingen in het lichaam die mogelijk als gevolg van PFOA blootstelling optreden, worden in sommige gevallen al ondervangen door standaard controles.

De mogelijke ernstige gezondheidseffecten (zoals nierkanker, testiskanker en colitis ulcerosa - dit is een vorm van darmontsteking) komen zeer weinig voor. Op basis van de cijfers is er daarom geen aanleiding om hier gezondheidsonderzoek naar te doen. De belasting van het onderzoek weegt in het algemeen niet op tegen de gezondheidswinst.

Hierdoor is de kans klein dat bij een screening op deze ziektes extra nieuwe gevallen zullen worden opgespoord. Een aantal van de mogelijke ongewenste veranderingen veroorzaken gezondheidseffecten die men tijdig met de huisarts zal bespreken. Mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

Over de betekenis van de uitkomsten

Wat zeggen de bevindingen van het RIVM over de gezondheid van mensen?

De langdurige blootstelling aan PFOA in het verleden heeft bij omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek mogelijk gezondheidseffecten veroorzaakt. Dit mede omdat het aannemelijk is dat de concentraties PFOA in bloed in het verleden aanzienlijk hoger zijn geweest dan nu worden gemeten. Omwonenden die lang dichtbij de fabriek wonen hebben hogere concentraties PFOA in bloed dan bewoners die verder weg wonen of minder lang in de omgeving wonen.

Het RIVM heeft de wetenschappelijke literatuur over het voorkomen van ongewenste lichamelijke veranderingen bij PFOA blootstelling onderzocht. Ook is er informatie uit proefdieronderzoek beschikbaar. We kunnen op basis van de beschikbare informatie niet precies zeggen óf er gezondheidseffect optreden en welke gezondheidseffecten optreden bij de PFOA niveaus van dit moment en uit het verleden.

Hoe veel van de gemeten PFOA in bloed komt van de fabriek?

Mensen kunnen in contact komen met PFOA via alledaagse producten, zoals voeding, drinkwater, vloerbedekking en waterafstotende sprays. In deze producten kunnen kleine hoeveelhedenPFOA aanwezig zijn. De omwonenden van de fabriek van DuPont/Chemours zijn tot 2012 extra blootgesteld geweest aan PFOA via de lucht.
Als er PFOA in het bloed van omwonenden wordt gemeten dan kan niet worden aangegeven hoeveel hiervan afkomstig is uit de fabriek van DuPont/Chemours.

Wat zegt een verhoogde PFOA waarde over mijn gezondheid?

Het vervelende is dat we de mensen niet precies kunnen vertellen hoe waarschijnlijk het is dat er effecten opgetreden zijn bij deze PFOA niveaus. We zijn op zoek gegaan in de wetenschappelijke literatuur naar wat bekend is over de relatie tussen PFOA in bloed en gezondheidstoestand, maar daar is nog veel onzekerheid over.

De kans dat er zich een ernstig effect bij een individuele omwonende voordoet is klein. Dit komt doordat ook na een verhoogd risico de kans op ernstige aandoeningen klein blijft – te klein om vast te stellen- of de effecten gering zijn. 
Wanneer u zich zorgen maakt kunt u contact opnemen met de Dienst Gezondheid en Jeugd via telefoonnummer 078-770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts voor vragen

Welk effect heeft blootstelling aan PFOA op de gezondheid?

Uit een analyse van diverse epidemiologische studies blijkt dat er relaties zijn tussen ongewenste veranderingen in het lichaam en de PFOA concentratie in het bloed. In deze studies worden veranderingen al waargenomen vanaf relatief lage PFOA bloedconcentraties zoals die voorkomen bij de algemene bevolking. Een relatie is het meest waarschijnlijk voor veranderingen in cholesterol, leverenzymen en geboortegewicht.

Medisch advies

Ik heb een ziekte. Is die toe te schrijven aan stoffen uit de Chemours fabriek?

Op basis van het RIVM onderzoek is niet te zeggen of een aandoening is toe te schrijven aan PFOA blootstelling.
Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid kunt u contact opnemen met de Dienst Gezondheid en Jeugd via telefoonnummer 078-770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts voor vragen.

Wat moet ik doen als de hoeveelheid PFOA in mijn bloed verhoogd is?

Ondanks de mogelijke verbanden tussen ongewenste veranderingen en PFOA blootstelling is het op dit moment niet mogelijk om op basis van de hoeveelheid PFOA in het bloed een uitspraak te doen over individuele gezondheidseffecten. Hierdoor is het niet mogelijk een aanvullend advies te geven. Doordat de uitstoot van PFOA gestopt is, zal de concentratie in het bloed vanzelf langzaam afnemen. 

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid kunt u contact opnemen met de Dienst Gezondheid en Jeugd via telefoonnummer 078-770 8500 of info@dienstgezondheidjeugd.nl. u kunt ook contact opnemen met uw huisarts voor vragen.

Ik ben of was werknemer van de fabriek en ik maak mij daarom zorgen over mijn gezondheid. Waar kan ik terecht?

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid vanwege uw werkzaamheden bij DuPont/Chemours, dan kunt u zich richten tot uw huisarts en/of bedrijfsarts. Ook bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) (voorheen Arbeidsinspectie).

Wat weet het RIVM over de gezondheidseffecten voor werknemers?

Het RIVM verwacht dat de blootstelling bij werknemers hoger zal zijn geweest dan bij de omwonenden. Wij hebben geen onderzoek naar de blootstelling van werknemers gedaan. De resultaten van het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van PFOA blootstelling voor mensen  zijn ook van toepassing voor werknemers.

Wat is de betekenis van de RIVM grenswaarde voor PFOA in bloed?

Het RIVM heeft in 2016 een gezondheidskundige grenswaarde vastgesteld voor langdurige blootstelling aan PFOA. Deze waarde ligt op 89 nanogram per milliliter bloedserum. Als er nieuwe inzichten zijn, kan het RIVM de grenswaarde van 89 nanogram per milliliter bloed bijstellen. 

Welke effecten hebben verschillende stoffen in combinatie met elkaar op de gezondheid van omwonenden? 

Er is nog veel onbekend over de gecombineerde effecten van verschillende stoffen op mens en milieu. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan om meer kennis te vergaren over de zogenaamde mengseltoxicologie. Ook het RIVM neemt deel aan deze grote internationale projecten/onderzoeken. Zo is het RIVM is actief betrokken bij een aantal Europese onderzoeksprojecten op dit gebied.

Wat zijn manieren waarop je in contact kunt komen met PFOA?

Je kunt in contact komen met PFOA via alledaagse producten zoals voedingsproducten, drinkwater, vloerbedekking en waterafstotende sprays. In deze producten kunnen kleine hoeveelheden PFOA aanwezig zijn. De omwonenden van de fabriek van DuPont/Chemours zijn tot 2012 extra blootgesteld geweest aan PFOA via de lucht.

Heeft iedere Nederlander PFOA in het bloed? 

Waarschijnlijk wel. Door blootstelling via het milieu (voeding, drinkwater) en consumentenproducten heeft vrijwel iedereen onbewust een blootstelling aan PFOA. Er zijn Europese studies waarin bij de algemene bevolking de concentratie van PFOA in het bloed bepaald is. De ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) (European Chemicals Agency) heeft een aantal Europese studies samen geanalyseerd. De algemene bevolking had in deze studies gemiddeld 3,5 ng PFOA per milliliter bloed.