2018 Noise Monitor - Additional Research : Individual source emissions of road traffic and railway traffic

2018 Noise Monitor - Additional Research : Individual source emissions of road traffic and railway traffic

Go to abstract

Samenvatting

Rijkswaterstaat en ProRail berekenen, als beheerders van de rijkswegen en spoorwegen, elk jaar hoeveel geluid het verkeer op de weg en het spoor maakt. Het RIVM toetst de resultaten met metingen in de Geluidmonitor. Belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe aannames in de rekenmethode over de gemiddelde hoeveelheid geluid van voertuigen en treinen zich verhouden tot de praktijk. De afgelopen jaren bedroegen de verschillen tussen meten en rekenen gemiddeld 2 decibel bij het wegverkeer en 0 decibel bij het spoorverkeer. Om de oorzaken van de verschillen te vinden, heeft het RIVM de belangrijkste factoren onder de loep genomen die invloed hebben op geluid. Hierbij is gekeken naar de effecten van banden en naar de kwaliteit van het wegdek. Daarnaast is onderzocht hoeveel geluid afzonderlijke voertuig- en treintypen produceren. Voertuigtypen In de rekenmethode wordt een correctie gemaakt voor stille banden. Sinds 2016 mogen geen banden meer worden verkocht die niet voldoen aan de Europese bandenrichtlijn. Dit geldt zowel voor personenauto's als voor vrachtauto's. Het rekenmodel loopt vooruit op de situatie van 2022, waarin naar verwachting alle (vracht)auto's door deze maatregel 1 tot 2 decibel stiller zijn. De metingen laten zien dat vrachtauto's de afgelopen drie jaar 1,5 decibel minder geluid zijn gaan maken. Voor personenauto's is het geluid echter hetzelfde gebleven. Invloed wegdek Een andere correctie in de rekenmethode is het type wegdek. Deze correctie gaat uit van een gemiddelde levensduur van het wegdek, ongeacht de conditie van het wegdek. Verschillen tussen de gemeten en berekende hoeveelheid geluid in de Geluidmonitor blijken echter voor een groot deel te verklaren door de staat van het wegdek. Het RIVM gaat daarom met Rijkswaterstaat het verband tussen de geluidproductie en de conditie van het wegdek nog verder onderzoeken. Treintypen Voor het treinverkeer is het type trein van invloed op de geluidproductie. In het rekenmodel zijn de verschillende treintypen, zoals de sprinter, opgenomen in afzonderlijke categorie├źn. De moderne sprinter blijkt echter, volgens de metingen, 3 tot 4 decibel minder geluid te maken dan de waarden die in de rekenmethode aan deze categorie wordt gegeven.

Abstract

Each year, Rijkswaterstaat (Directorate-General for Public Works and Water Management) and ProRail, in their role as road and railway managing authorities, calculate how much noise is produced by road traffic and railway traffic. RIVM checks the results via measurements in the Noise Monitor. An important element of the study was to evaluate to what degree assumptions made in the model calculations regarding the average quantity of noise produced by vehicles and trains actually reflected reality. In previous years, the difference between the value calculated by the model and the measured value was 2 decibels for road traffic and 0 decibels for railway traffic.

In order to determine the causes of the differences, RIVM analysed the most important factors that have an effect on the noise level. In doing so, the effects of tyres and the quality of the road surface were analysed. In addition, the study analysed how much noise specific types of vehicles and trains produced.

Vehicle types
In the model calculations, a correction is made for quiet tyres. Since 2016, all tyres sold must meet the European tyre guideline. This applies to passenger cars as well as lorries. The calculation model anticipates the situation that will exist in 2022, when all cars/lorries will be 1 to 2 decibels quieter as a result of the above standard. The measurements show that the noise level produced by lorries has decreased by 1.5 decibels over the last three years. However, the noise produced by passenger cars has remained the same.

Influence of road surface
Another correction made in the model calculations concerns the type of road surface. This correction assumes an average lifespan for the road surface, regardless of the condition of the road surface. However, as it turns out, differences between the measured and calculated quantity of noise in the Noise Monitor can, for the most part, be explained by the condition of the road surface. RIVM, in collaboration with Rijkswaterstaat, will therefore further investigate the relationship between the production of noise and the condition of the road surface.

Train types
For train traffic, the type of train influences the noise production. In the calculation model, the different types of trains, such as the sprinter, are assigned to separate categories. However, according to the measurements, the modern sprinter train produces 3 to 4 decibels less noise than the values assigned to this category by the model.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1869 kb