Go to abstract

Samenvatting

Om meer inzicht te verkrijgen in de emissies en bronnen en putten van methaan op kleine schaal is het project 'Bronnen, ruimtelijke opschaling en validatie van Methaan emissies in Nederland en West-Europa' gestart in de 2e fase van het Nationaal Onderzoeksprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-2). Het doel van dit project is om een gevalideerde database van CH4 emissies te realiseren op een schaal van 5x5 km en 25x25 km voor Nederland en Europa respectievelijk voor de belangrijkste broncategorieen. Validatie van de CH4 emissies gebeurt door resultaten van berekeningen met atmosfeermodellen te vergelijken met metingen van CH4 in de buitenlucht. Een product van dit project is een gegevensbestand van methaanconcentraties zoals gemeten in Nederland en Europa. In dit rapport worden de gegevens van methaanmetingen zoals ze zijn uitgevoerd op 4 locaties in Nederland en op 3 locaties in noord-west Europa gedurende de periode 1990-1994 bijeengebracht. Behalve gegevens over CH4-concentraties in de buitenlucht, zijn ook meteorologische gegevens, zoals gemeten door het KNMI in de buurt van de Nederlandse CH4-meetstations, in de database bijeengebracht. De bronnen van de gegevens, het gegevensformaat, de procedures voor gegevensbewerking en de gegevensbestanden die zijn gemaakt om de data op een systematische manier op te kunnen slaan worden beschreven. Verder worden tijdreeksen van de metingen over de periode 1990-1994 gepresenteerd.

Abstract

In order to increase our knowledge of methane emissions on a small scale the project 'Sources, regional scaling and validation of CH4 emissions from the Netherlands and Northwest Europe' is carried out in the framework of Phase 2 of the National Research Program on Global Air Pollution and Climate Change (NRP-2). This project aims at the development of a validated CH4 emission database on a scale of 5x5 km and 25x25 km for the Netherlands and Europe respectively for the main source categories. CH4 emissions are validated in this project by comparing results of atmospheric models which use this emission database as an input, with measured CH4 concentrations. In this report the data of methane measurements at 4 locations in the Netherlands and 3 locations in Northwest Europe over the period 1990-1994 are gathered and reported. Besides data on CH4 concentrations also meteorological data as measured by KNMI near the measuring sites in the Netherlands are included in the database. The sources of the data, their formats, the procedures to process the data, the databases which are constructed to include the data in a systematic way and time series of the CH4 measurements over the period 1990-1994 are described in this report.

Overig

Grootte
1.28MB