Go to abstract

Samenvatting

Werknemers kunnen op hun werk blootgesteld worden aan verschillende risico's, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, fysieke belasting en ongevallen. De risico's van deze verschillende blootstellingen worden tot nu toe onafhankelijk van elkaar berekend en beoordeeld. Het blijkt haalbaar een model te ontwikkelen dat deze verschillende risico's op gelijke wijze berekent en daarmee vergelijkbaar maakt. Dit blijkt uit deze haalbaarheidsstudie van het RIVM in samenwerking met een consortium van deskundigen van de Universiteit Utrecht - IRAS, TNO - Kwaliteit van Leven, Erasmus Universiteit Rotterdam, White Queen B.V. en Y. Papazoglou in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de haalbaarheidsstudie is voor enkele beroepen in de bouwnijverheid een model ontwikkeld waarmee verschillende blootstellingen vergeleken kunnen worden. Het model berekent de ziektelast van het optreden van silicose en longkanker (ten gevolge van de blootstelling aan silica), lage rugklachten (ten gevolge van het tillen van zware lasten) en sterfte en letsel (ten gevolge van ongevallen). Als maat is de DALY gebruikt, waarmee de verschillende ziektes vergelijkbaar zijn gemaakt. De werking van het model is zo gedemonstreerd voor enkele beroepen en enkele ziektes. De eerste berekeningen met een pilotversie van het OHIA-model laten zien dat voor drie van de vier geselecteerde beroepen de ziektelast, uitgedrukt in DALY, ten gevolge van blootstelling aan silica een orde van grootte groter is dan de ziektelast ten gevolge van het tillen van zware voorwerpen en arbeidsgerelateerde incidenten, terwijl voor de timmerman de bijdragen van de drie blootstellingen vergelijkbaar zijn. Uit het model volgt ook dat de dynamiek van de verschillende blootstellingen heel anders is: het optreden van rugklachten en ongevallen gebeurt alleen tijdens het werkzame leven, terwijl bijvoorbeeld longkanker ten gevolge van silica-blootstelling voor een belangrijk deel pas na het werkzame leven gebeurt. Ook blijkt dat belangrijke informatie nog ontbreekt, en er nog grote onzekerheden zijn. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het mogelijk is te komen tot een geintegreerd model voor arbeidsveiligheid en -gezondheid. Hiermee is een perspectief ontwikkeld voor een model waarmee inzicht wordt verkregen in de sectoren en arbeidsomstandigheden die leiden tot de grootste ziektelast en waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn. Hiermee kan de beleidsinzet beter worden geprioriteerd en verbeterprogramma's gerichter worden ingezet. De studie geeft ook inzicht in welke modelverbeteringen nog nodig zijn om te komen tot een praktisch toepasbaar model.

Abstract

Employees can be exposed to different risks at the workplace, for example chronic exposure to harmful substances, physical stress and accidents. Up to now, these risks were assessed and judged independently. It appears possible to develop one integrated model that evaluates these different risks on the same basis, thus making them comparable. This is the result of a feasibility study carried out by RIVM in collaboration with experts from the University of Utrecht - IRAS, TNO, Erasmus University of Rotterdam, White Queen B.V. and Y. Papazoglou under the authority of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment.
In the feasibility study, one integrated model is developed to compare different exposures for some selected jobs in the construction industry. The model calculates the occupational burden of disease of silicosis and lung cancer (due to exposure to silica), low back pain (due to lifting of heavy loads) and injury and mortality (due to accidents). In all cases, the DALY is used to measure the burden of disease. The functioning of the model is demonstrated by applying the model to a few selected jobs and diseases.
The first results of the pilot version of the OHIA model show that for three of the four selected jobs the occupational burden of disease, expressed in DALY, due to exposure to silica is one order of magnitude larger than the burden of disease due to lifting loads and incidents. For the carpenter, the burden of disease is comparable for the different working conditions. The model also shows the dynamic behaviour of the effects: the incidence of low back pain and incidents occurs only during the working life, whereas the incidence of lung cancer due to exposure to silica is for an important part after retirement. However, important information is still missing, and large uncertainties exist.
The feasibility study demonstrates that it is possible to develop an integrated model for occupational health and safety. This model gives insight in the working conditions having the largest occupational burden of disease and the possibilities for improvement. The model thus allows prioritizing the policy efforts and introducing better health and safety improvement programmes. The feasibility study also shows the areas where model improvements are required.

Overig

Grootte
1.17MB