Focus on ageing within the chemical industry : Companies speak about the risks linked to ageing of chemical plants

Focus on ageing within the chemical industry : Companies speak about the risks linked to ageing of chemical plants

Go to abstract

Samenvatting

Bij bedrijven die met chemische stoffen werken, kunnen incidenten ontstaan doordat installaties zijn verouderd. Dit aandachtspunt wordt in Nederland vaak benoemd met de Engelse terminologie: 'ageing of the process industry' of kortweg 'ageing'. Sinds 2015 zijn zogeheten Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen) verplicht om de veiligheidsrisico's die samenhangen met veroudering en corrosie van hun installaties in kaart te brengen en te beheersen. Vanaf 2017 besteden Brzo-inspectiediensten bij hun inspecties aandacht aan ageing van installaties. Als voorbereiding op de inspectie heeft het RIVM een enquête uitgezet om inzichtelijk te maken hoeveel aandacht Brzo-relevante branches besteden aan ageing. Van de zeventien benaderde brancheorganisaties hebben er negen inhoudelijk gereageerd. Uit de enquête bleek ten eerste dat ageing nog niet bij alle branches expliciet wordt meegenomen bij de beheersing van de risico's. Eind 2016 staan veel bedrijven nog aan het begin om ageing hierin mee te nemen. Bij de meeste brancheorganisaties wordt ageing wel intern besproken. Ten tweede blijken bedrijven verschillende definities van ageing te gebruiken. Bij de 'smallere' definitie gaat ageing alleen over materiaaldegradatie. De 'bredere' gaat niet alleen over het materiaaldegradatie zoals roest en slijtage, maar ook over het verouderden van de gebruikte technieken, procedures en kennis. De helft van de brancheorganisaties gebruikt de bredere. Inmiddels zijn verschillende initiatieven ondernomen om meer aandacht te krijgen voor ageing bij overheid en bedrijven.

Abstract

Incidents can occur at companies that work with chemical substances because their plant systems are ageing (this is also more specifically known under the lengthier term 'ageing of the process industry'). Since 2015, companies subject to the Major Accidents (Risks) Decree - also known as 'BRZO companies (Besluit Risico's Zware Ongevallen) - have been obliged to get a clear understanding of the safety risks associated with ageing and corrosion in their plants and to control those risks. From 2017 onwards, BRZO inspection services have been paying attention to the ageing of installed systems.

As preparation for the inspection, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has sent out a questionnaire to obtain a picture of how much attention sectors that are subject to the BRZO pay to ageing. Of the 17 sector organisations that were approached, 9 responded with details.

The survey has shown firstly that not all sectors include ageing explicitly in their risk management yet. At the end of 2016, many companies were still in the early stages of including it in the process. The majority of sectoral organisations do discuss ageing internally. Secondly, companies appear to use various definitions of ageing. In the narrower definitions, ageing is purely about degradation of materials. The broader variants cover not only degradation of materials such as rusting or wear and tear, but also ageing of the technology, procedures and knowledge deployed. Half the sectoral organisations use the term in the broader sense.

Various initiatives have now been taken to get companies and the authorities to focus more on ageing.

Overig

Grootte
582KB