Update to calculation method for effect of low noise barriers on road traffic noise

Update to calculation method for effect of low noise barriers on road traffic noise

Go to abstract

Samenvatting

In de jaren tachtig is een rekenvoorschrift ontwikkeld om het geluid van wegverkeer te berekenen. Geluid van wegverkeer ontstaat vooral door de interactie tussen het wegdek en de banden en door het geluid van de motor. Dit is in de rekenmethode samengevoegd tot één ‘bronhoogte’ van 75 centimeter van het wegdek.

Het geluid van motoren is de afgelopen jaren stiller geworden. Ook is het bandwegdekgeluid veel lager te horen dan op 75 centimeter. Deze veranderingen zijn nog niet in de rekenmethode verwerkt. Hierdoor schermen lage geluidschermen in de praktijk geluid van wegverkeer meer af dan wordt berekend.

Het RIVM heeft nu onderzocht of het berekende effect van het scherm op verkeersgeluid kan worden aangepast zodat het beter aansluit bij de metingen. Dat blijkt inderdaad te kunnen door niet één vaste bronhoogte te gebruiken maar deze aan te passen aan de hoogte van het scherm. Dan zijn er geen andere grote veranderingen in het modelleer- en rekenwerk nodig. Door deze aanpassing is het interessanter geworden om lagere geluidschermen te gebruiken.

Het RIVM heeft het effect van geluidschermen bij verschillende bronhoogtes onderzocht. Het adviseert de bronhoogte te verlagen naar 10 centimeter. Voor hele lage geluidschermen (tot 1 meter hoog) werkt deze oplossing niet en wordt de bronhoogte minder verlaagd.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)). Aanleiding zijn de veranderingen die worden doorgevoerd omdat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking zal treden.

Abstract

In the 1980s, instructions were developed for the calculation of road traffic noise. The main causes of road traffic noise are engine noise and the interaction between the road surface and vehicle tyres. The calculation instructions specify a single ‘source altitude’ for both causes, which is 75 centimetres above the road surface.

Engines have become quieter over the years. In addition, the noise caused by surface-tyre interaction can be heard at altitudes far below 75 centimetres. The current calculation instructions do not take these factors into account. As a consequence, low noise barriers shield road traffic noise in practice better than has been calculated so far.

In response, RIVM has investigated whether the method to calculate the effect of noise barriers on road traffic noise can be updated to bring the outcomes more in line with measurements. It turns out that this can indeed be achieved by replacing the single fixed source altitude with one that takes into account the height of the noise barrier. No other significant changes to modelling and calculation methods will then be required. Thanks to this update, the use of low noise barriers has become a more attractive proposition.

RIVM studied the effect of noise barriers at a variety of source altitudes. It recommends lowering the source altitude to 10 centimetres. As this is not a workable solution for very low noise barriers (up to 1 metre in height), a higher source altitude will be used for these barriers.

This study was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW). It was prompted by the changes being made in anticipation of the Environment and Planning Act coming into effect on 1 January 2024.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
8423 kb