Additional measures for assessing aircraft noise impact on civil aviation communities and sleep disturbance prediction. Investigation into prolonged (one-year) exposure and resulting nuisance and sleep disturbance

Additional measures for assessing aircraft noise impact on civil aviation communities and sleep disturbance prediction. Investigation into prolonged (one-year) exposure and resulting nuisance and sleep disturbance

Go to abstract

Samenvatting

Omwonenden van vliegvelden worden blootgesteld aan vliegtuiggeluid. Deze ‘geluidbelasting’ wordt berekend en gebruikt om te voorspellen hoeveel mensen hierdoor ernstig hinder of slaapverstoring ervaren. De geluidbelasting van overvliegende vliegtuigen wordt sinds 2004 aangegeven met twee Europese geluidmaten: Lden Level day-evening-night (Level day-evening-night) en Lnight het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau (het over alle nachtperioden van een jaar gemiddelde geluidniveau).

Omwonenden vragen zich af of deze geluidmaten goed aansluiten bij de manier waarop zij ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuiggeluid ervaren. Geluidpieken zien zij te weinig hierin terug. Het RIVM onderzocht daarom of drie extra geluidmaten de ervaren hinder en slaapverstoring van omwonenden beter kunnen weergeven.

Uit dit onderzoek blijkt dat een berekening met drie extra geluidmaten de geluidbelasting iets preciezer kan weergeven. Door Lden en Lnight met deze geluidmaten te combineren, sluiten de resultaten iets beter aan bij de beleving (hinder, slaapverstoring) van omwonenden. Alleen zijn ze ingewikkeld en bewerkelijk om uit te voeren. Dat komt onder andere omdat moeilijke statistische vergelijkingen en meer geluidgegevens nodig zijn om de relatie met hinder en slaapverstoring weer te geven. Afgewogen moet worden of de preciezere weergave opweegt tegen de bewerkelijke uitvoering en interpretatie.

Om ernstige hinder en ernstige slaapverstoring van een langdurige (jaargemiddelde) blootstelling aan vliegtuiggeluid te voorspellen, lijkt de huidige werkwijze met alleen Lden en Lnight de voorkeur te hebben.

Lden geeft een gemiddelde waarde voor de geluidbelasting op een bepaald punt over 24 uur (overdag, ‘s avonds en ’s nachts, gemiddeld over een jaar). Lnight geeft de geluidbelasting tijdens de nacht aan (tussen 23.00 en 7.00 uur, gemiddeld over een jaar). Een van de extra indicatoren is het aantal overvliegende vliegtuigen dat meer geluid geeft dan een bepaalde hoeveelheid decibel, bijvoorbeeld 65, 75 of 80 (NAx). De tweede is hoe lang vliegtuigen boven een bepaald geluidniveau uitkomen (TAx). De derde is de oude Nederlandse ‘maat’, de kosteneenheid (Ke, vernoemd naar de bedenker Kosten).

Deze geluidgegevens zijn gekoppeld aan informatie van omwonenden uit de Gezondheidsmonitor 2020 over de beleving van hinder en slaapverstoring door vliegtuiggeluid. De verschillen tussen de geluidindicatoren zijn onderzocht voor vijf (vooral civiele) luchthavens in Nederland: Schiphol, Rotterdam, Maastricht/Geilenkirchen, Eindhoven en Groningen.

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV). In dit kader wordt ook onderzoek gedaan om de kortetermijn-hinder beter weer te geven. In een apart project over ‘Citizen Science’ wordt onderzocht hoe dit voor vliegtuiggeluid kan. PAMV is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)).

Abstract

Residents living near airports experience exposure to aircraft noise, and this 'noise exposure' is calculated to predict the extent of severe annoyance or sleep disturbance. Since 2004, the noise exposure from passing aircraft has been quantified using two European measures: Lden and Lnight.

Residents question whether these measures truly capture their experiences of severe annoyance and sleep disturbance caused by aircraft noise, feeling that they do not adequately account for sound peaks. To address this concern, RIVM explored whether three additional sound measures could provide a more accurate representation of residents' perceived nuisance and sleep disturbance.

The research suggests that incorporating three additional sound measures into the calculation can slightly improve the precision of noise exposure representation. Combining Lden and Lnight with these additional measures results in findings that align somewhat better with residents' reported experiences of nuisance and sleep disturbance. However, it is important to note that the execution of these calculations is intricate and labour-intensive. This complexity arises due to the need for challenging statistical comparisons and more extensive sound data to establish the relationship with nuisance and sleep disturbance. It needs to be weighed up whether the more precise representations outweigh those which are difficult to implement and interpret.

The current approach, utilising only Lden and Lnight, appears to be preferable for predicting the effects of prolonged (annual average) exposure to aircraft noise.

Lden provides an average value for sound exposure at a specific point over 24 hours (daytime, evening, and night, averaged over a year) Lnight indicates the sound exposure during the night (between 23:00 and 7:00, averaged over a year). One of the additional indicators measures the number of aircraft flying overhead that produce sound exceeding specific decibel levels, such as 65, 75 or 80 (NAx). The second indicator measures how long aircraft exceed a certain sound level (TAx). The third is the traditional Dutch unit, the Kosten unit (Ke, named after its creator, Kosten).

These sound data are linked to information from residents obtained from the 2020 Health Monitor, detailing their experiences of annoyance and sleep disturbance due to aircraft noise. The study investigates differences between sound indicators for five primarily civil airports in the Netherlands: Schiphol, Rotterdam, Maastricht/Geilenkirchen, Eindhoven and Groningen.

This study was caried out for the Programme-Based Approach to Measuring Aircraft Noise (Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid, PAMV). Within the PAMV framework daily experiences of annoyance is also studied. RIVM is exploring this through a separate Citizen Science project focused on aircraft noise. The PAMV was carried out on behalf of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1730 kb