Sewage-based surveillance of antibiotic resistance 2020 – 2021. Antibiotic-resistant bacteria in the population measured in sewage

Sewage-based surveillance of antibiotic resistance 2020 – 2021. Antibiotic-resistant bacteria in the population measured in sewage

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in 2020 en 2021 in rioolwater twee soorten bacteriën gemeten die resistent zijn tegen antibiotica. Het gaat om CPE (carbapenemase-producerende Enterobacterales) en colistine-resistente E.coli (MCR-EC). De resultaten zijn vergeleken met rioolwatermetingen uit 2016. Op deze manier wordt duidelijk of het aantal mensen in Nederland die deze bacteriën bij zich draagt verandert. Het RIVM meet deze bacteriën omdat ze een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Ze veroorzaken namelijk ziekten die moeilijk te behandelen zijn met antibiotica. De bacteriën zijn vooral gevaarlijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De meeste gezonde mensen worden niet ziek van de bacterie. Door regelmatig het rioolwater te meten wordt duidelijk of de overheid genoeg doet om de verspreiding onder de bevolking te beperken. Allebei de soorten bacteriën zijn in heel Nederland gevonden. De aantallen CPE in rioolwater zijn ongeveer hetzelfde als in 2016. De aantallen colistine-resistente E. coli-bacteriën konden met dit onderzoek niet precies worden gegeven. Het lijkt er daarmee op dat de coronamaatregelen, zoals handen wassen en minder reizen, de verspreiding van deze bacteriën niet hebben verminderd. Dit vermoeden kan niet hard worden gemaakt omdat er geen metingen zijn gedaan vlak voordat de corona-epidemie begon. Om inzicht te krijgen hoe de aantallen zich verder ontwikkelen is het belangrijk in rioolwater te blijven meten. Metingen in rioolwater vullen de bestaande onderzoeken bij mensen naar de verspreiding van resistente bacteriën, goed aan. Voor dit onderzoek zijn de concentraties in het rioolwater van 76 zuiveringsinstallaties onderzocht. Deze installaties lagen verspreid over heel Nederland, in stedelijke en landelijke gebieden. De onderzochte bacteriën zitten in ontlasting van mensen en dus in het rioolwater. Ze komen ook via reizigers uit bijvoorbeeld Zuid-Europa, Noord-Afrika en Zuidoost-Azië in Nederland terecht.

Abstract

In 2020 and 2021, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) measured in sewage two strains of bacteria that are resistant to antibiotics. These are CPE (carbapenem-resistant Enterobacterales) and colistin-resistant E.coli (MCR-EC). The results were compared with sewage measurements from 2016, thereby shedding light on whether there has been any change in the number of people carrying these bacteria in the Netherlands.

The RIVM measures these bacteria because they constitute a threat to public health, as they cause diseases that are difficult to treat with antibiotics. The bacteria are particularly dangerous to people who are considered clinically vulnerable. Most healthy people will not fall ill due to the bacteria. Regularly performing measurements on sewage makes it clear whether the government is doing enough to prevent the spread of the bacteria among the population.

Both strains are found throughout the Netherlands. The level of CPE in sewage is approximately the same as it was in 2016. It was not possible to ascertain the precise level of colistin-resistant E. coli bacteria in this survey.

It would appear that the coronavirus measures (e.g. handwashing and less travel) have not reduced the spread of these bacteria. It is impossible to corroborate this assumption as no measurements were done right before the coronavirus pandemic began. In order to gain insight into future development of the levels, it is important to continue carrying out measurements on sewage. Measurements in sewage nicely complement the existing studies on the spread of resistant bacteria being carried out among people.

For the purposes of this survey, concentrations in sewage from 76 treatment plants were studied. These plants are situated throughout the Netherlands, in urban and rural areas. The bacteria studied are found in human stools, which is how they end up in sewage. They are also carried into the Netherlands by travellers from regions such as southern Europe, North Africa and Southeast Asia.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2243 kb