Update to AERIUS Calculator and Monitor 2023

Update to AERIUS Calculator and Monitor 2023

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 06-11-2023 op pagina 51.

Regelmatig komen nieuwe gegevens over de uitstoot en verspreiding van stikstof beschikbaar. Het RIVM verwerkt elk jaar deze nieuwste gegevens en inzichten en stelt ze beschikbaar in het rekeninstrument AERIUS. Daarnaast beschrijft het RIVM in een rapport wat dat betekent voor de onderdelen Calculator en Monitor.

Met AERIUS Calculator berekenen overheden en initiatiefnemers van projecten hoeveel stikstof deze projecten uitstoten en hoeveel daarvan neerslaat in Natura 2000-gebieden. AERIUS Monitor geeft overheden inzicht in de stikstofneerslag in deze gebieden: nu en de verwachtingen voor de toekomst. Ook geeft het aan in welke mate de natuur erdoor wordt belast.

AERIUS Calculator en Monitor worden gebruikt bij aanvragen van vergunningen en de ontwikkeling van het stikstofbeleid. De vergunningverlening vraagt erom dat hierbij actuele inzichten worden gebruikt. Daarom wordt AERIUS elk jaar geactualiseerd.

Aanpassingen
Om de uitstoot en neerslag te bepalen werkt AERIUS Calculator met ‘kengetallen’ over de uitstoot van stikstof, zoals emissiefactoren. Deze kengetallen worden elk jaar geactualiseerd. Dat geldt ook voor de kaarten van de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden (habitatkaarten).

Verder zijn de herziene kritische depositiewaarden verwerkt. Als de hoeveelheid stikstof boven deze waarden komt, kan de natuur verslechteren. Deze waarden zijn nu op veel plekken strenger vanwege nieuwe internationale inzichten.

Depositiekaarten
In AERIUS Monitor staan ook de depositiekaarten. Het RIVM maakt ze elk jaar op basis van de laatste metingen en gegevens over de uitstoot van stikstof. Deze wijzigen door onwikkelingen in bijvoorbeeld het aantal landbouwdieren en het verkeer in binnen- en buitenland. Hierdoor veranderen ook de locaties die volgens het rekeninstrument (bijna) zijn overbelast door stikstof. Dit zijn de locaties waar AERIUS Calculator voor vergunningverlening de stikstofneerslag berekent.

Abstract

6-11-2023: This report contains an erratum on page 51.

New data on the emission and distribution of nitrogen is made available regularly. RIVM processes the latest data and insights in the calculation tool AERIUS every year and makes this information accessible. In a report, RIVM describes the updates it has made to AERIUS and what this means for the results in Calculator and Monitor.

AERIUS Calculator allows authorities and project organisers to calculate how much nitrogen is emitted by new economic activities and how much of this is deposited in Dutch Natura 2000 sites. AERIUS Monitor gives authorities insight into current and expected nitrogen depositions in these areas. It also indicates the extent to which nature is affected by these depositions.

AERIUS Calculator and Monitor both support permit licensing and the development of nitrogen policy. The calculations and insights must be as precise and up to date as possible, so that policymakers and authorities can use this information to make the right decisions.

Changes
To determine the emission and deposition of nitrogen, AERIUS Calculator makes use of nitrogen emission indicators, such as emission factors. This data is updated annually. In addition, the data on nitrogensensitive nature in Natura 2000 sites (habitat map) is also updated.

The revised critical loads for nitrogen deposition are processed in AERIUS as well. If the nitrogen deposition is higher than the critical loads, nature can deteriorate. In most cases, the critical loads have become stricter because of new international insights.

Deposition maps
AERIUS Monitor shows the nitrogen deposition maps. RIVM updates these annually based on the latest data on nitrogen emissions and measurements. The maps show the effects of policy at home and abroad, such as changes in the number of livestock animals and developments in traffic. As a result of these updates, the locations where the calculation tool shows that the critical deposition values have been or are about to be exceeded have changed. These are the locations where AERIUS Calculator performs default calculations for permit licensing.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2075 kb