Acute inhalatietoxiciteit van quaternaire ammoniumverbindingen in biociden

Acute inhalatietoxiciteit van quaternaire ammoniumverbindingen in biociden

Go to abstract

Samenvatting

Door schadelijke of ongewenste organismen kan een leefomgeving niet meer veilig en gezond zijn voor mensen, dieren of het milieu. Om deze organismen te bestrijden, gebruiken bedrijven en huishoudens biociden. Voorbeelden zijn biociden met quaternaire ammoniumstoffen. Deze werken tegen bacteriën en worden, vooral door professionals, als ontsmettingsmiddel gebruikt.

Biociden worden pas toegestaan als uitgebreid is beoordeeld of ze veilig zijn en goed werken. Dit voorkomt dat ze onbedoelde schadelijke effecten hebben. Eerder bleek bij de toelatingsprocedure van één bepaalde quaternaire ammoniumbiocide dat deze schadelijk kan zijn als mensen haar in een bepaalde hoeveelheid inademen.

Er zijn nog andere quaternaire ammoniumstoffen die als biocide worden gebruikt. Daarom heeft het RIVM uitgezocht of de quaternaire ammoniumstoffen die in Nederland als biocide worden gebruikt, schadelijk kunnen zijn als ze worden ingeademd. Hiervoor is een overzicht gemaakt van wat daarvan mogelijke gezondheidseffecten zijn. Daaruit blijkt dat alle toegelaten quaternaire ammoniumstoffen bijtende eigenschappen hebben. Het RIVM adviseert daarom hiervoor te waarschuwen op de verpakking van biocideproducten met deze stoffen.

De voorgestelde formulering is ‘bijtend voor de luchtwegen’. Deze waarschuwing is volgens Europese regels verplicht voor bijtende stoffen die kunnen worden ingeademd en die vanwege deze eigenschap niet op dieren mogen worden getest.

Dit overzicht is gemaakt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)). De meeste quaternaire ammoniumstoffen hebben nu geen waarschuwingszin. Het is niet bekend hoe vaak biociden met deze stoffen worden gebruikt. Aangezien de concentraties in de biocide-producten vaak sterk verdund zijn, zullen de effecten meestal niet ernstig zijn. Toch adviseert het RIVM om de waarschuwingszin toe te voegen. Daardoor zijn gebruikers op de hoogte van het mogelijke schadelijke effect na inademen en zullen ze veilig met deze producten omgaan.

Abstract

Harmful or undesirable organisms may cause an area to become unsafe and unhealthy for people, animals or the environment. To control those organisms, companies and households use biocides, including biocides with quaternary ammonium compounds. These are effective against bacteria and are used as disinfectants, especially by professionals.

Biocides are not authorised until their safety and effectiveness have been tested extensively. This is to prevent any unintended harmful effects from their use. In the authorisation procedure for one specific quaternary ammonium biocide, the product was found to be potentially harmful after inhalation by humans in a particular concentration.

There are also other types of quaternary ammonium compounds that are used as biocides. For that reason, RIVM has examined whether the quaternary ammonium compounds that are used as biocides in the Netherlands can be harmful when inhaled. To that end, RIVM drew up an overview of the potential health effects upon inhalation and found that all authorised quaternary ammonium compounds have corrosive properties. This is why RIVM recommends that the packaging of these biocides should include a warning phrase indicating those properties.

The proposed text of the label is as follows: ‘corrosive to the respiratory tract’. According to European rules, this warning is compulsory for corrosive substances that can be inhaled and may not be tested on animals because of their corrosive properties.

The overview was compiled on behalf of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW). At present, most quaternary ammonium compounds do not come with a warning phrase. It is not known how often biocides containing these substances are used. Their concentrations in biocide products are often highly diluted, so the effects will not normally be serious. Still, RIVM recommends that the warning label be added to ensure that users are aware of the potentially harmful effect upon inhalation and handle these products safely.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
437 kb