Go to abstract

Samenvatting

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ontving in 2004 wederom meer informatieverzoeken over acute vergiftigingen dan in 2003 (circa 6% meer). De ruim 35.000 meldingen die in 2004 werden ontvangen betroffen circa 47.000 verschillende blootstellingen. Het NVIC is gespecialiseerd in het snel en adequaat verstrekken van informatie over mogelijke gevolgen en behandeling van patienten die zijn blootgesteld aan lichaamsvreemde stoffen. Het NVIC is hiervoor 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor medici en andere hulpverleners, zoals politie en brandweer. De 24-uurs bereikbaarheid is tevens belangrijk in geval van eventuele rampen en terroristische aanslagen. Het NVIC werd in 2004 over bijna 26.000 overdoseringen met geneesmiddelen geconsulteerd. Hiervan betrof een aanzienlijk deel slaapmiddelen en pijnstillers. Vooral het aantal overdoseringen met middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals de pijnstillers ibuprofen en diclofenac, is fors toegenomen. Daarnaast is bij volwassenen het aantal meldingen over quetiapine, een antipsychoticum, procentueel het sterkst gestegen, met een toename van 73% ten opzichte van 2003. Ondanks de aandacht die het NVIC in 2004 heeft geschonken aan overdoseringen met multi-vitaminepreparaten bij kinderen, steeg het aantal consulten hierover in 2004 met 19% ten opzichte van 2003. Ruim 3.300 consulten gingen over de blootstelling van jonge kinderen aan huishoudmiddelen, waarbij vooral de toename met 76% en 32% van het aantal blootstellingen aan respectievelijk luchtverfrissers en lampolie de aandacht trok. Deze producten kunnen gekleurd zijn en daardoor op limonade lijken, waardoor kinderen zich makkelijk vergissen en er enkele slokken van innemen. Er zijn recent veel reinigingsmiddelen op de markt verschenen die natriumpercarbonaat bevatten. Vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's van natriumpercarbonaat heeft het NVIC het beloop van intoxicaties door inname van dergelijke reinigingsmiddelen nader onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat bij natriumpercarbonaatpercentages van minder dan 10% de gezondheidsrisico's bij inname van deze middelen beperkt zijn en patienten dientengevolge niet in een ziekenhuis opgenomen hoeven te worden. Deze inventarisatie en het onderzoek verricht door het NVIC zijn belangrijk zowel voor de patient, zodat geen onnodige behandeling plaatsvindt, als met het oog op onkostenreductie in de patientenzorg. Ondanks de overheidscampagne om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen, is in 2004 zowel het aantal meldingen over alcoholische drank als het aantal intoxicaties door drugs bij jongeren van 13 t/m 17 jaar sterk toegenomen.

Abstract

The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) was consulted in 2004 more frequently about acute intoxications than in 2003, representing an increase of about 6%. In 2004, over 35,000 enquiries were received about more than 47,000 different exposures to chemical substances. The NVIC is specialized in providing quick and adequate information on possible effects and treatment of patients exposed to chemical substances. Physicians and other relief workers, such as the police and the fire brigade, can consult with the NVIC by telephone, 24 hours a day. This 24-hour availability is important in case of calamities or terrorist attacks. In 2004, the NVIC was consulted for close to 26,000 cases of medication overdose, of which a considerable number were due to overdoses of sleep-inducing drugs or painkillers. Particularly the number of consultations on overdoses where over-the-counter medications were ingested increased greatly; these included such painkillers as ibuprofen and diclofenac. Percentagewise, the largest increase among adults, compared to 2003, was seen for quetiapine, an antipsychotic drug (73%). Despite the NVIC's focus in 2004 on overdoses of multivitamins among children, the number of consultations on multivitamins increased by 19% compared to 2003. Over 3,300 consultations concerned exposure of young children to household products. Especially noteworthy were the increases of 76% and 32% for the number of exposures to air fresheners and lamp oil, respectively. These products may be coloured, which makes them look like lemonade, and attractive to children, who mistakenly, take a few sips. Recently, various cleaning products containing sodium percarbonate have come on to the market. Because of the possible health risks associated with sodium percarbonate, the NVIC broadened its investigations to include a study on the clinical course of intoxications caused by ingestion of these cleaning products. Results showed limited health risks when products containing less than 10% sodium percarbonate were ingested; patients did not need to be hospitalized. This is important both for the patient (avoids unnecessary treatment) and for the health care system (where costs are reduced). In spite of the public campaign in 2004 to reduce the alcohol consumption among young people, both the number of consultations on alcohol and the number of intoxications due to drugs increased considerably among 13 to 17-year-olds.

Overig

Grootte
5.51MB