Go to abstract

Samenvatting

In 2007 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.623 maal telefonisch benaderd voor informatie over acute vergiftigingen, waarbij sprake was van ruim 50.000 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. De meeste informatieverzoeken waren afkomstig van huisartsen(posten). In 502 gevallen ging het om incidenten waarbij twee of meer personen of dieren waren blootgesteld. Hierbij kwamen ook ongevallen voor waarbij grote groepen personen betrokken waren. Sinds april 2007 wordt voor medische hulpverleners, naast de telefonische informatieverstrekking, ook toxicologische informatie beschikbaar gesteld via de website Vergiftigingen.info. Met deze beveiligde webapplicatie kunnen hulpverleners zelf een risicoanalyse maken bij een acute vergiftiging. In 2007 werden bijna 7.900 vergiftigingsgevallen geanalyseerd met Vergiftigingen.info. Het zijn met name Spoedeisende Hulp artsen en andere ziekenhuisartsen die gebruik maken van de internetdienst van het NVIC. Bij zowel kinderen als volwassenen is het aantal overdoseringen met pijnstillers, zoals paracetamol en ibuprofen, nog altijd zorgwekkend. Overdosering van vitaminen bij kinderen komt ook nog vaak voor, alhoewel het aantal meldingen over vitamine AD in 2007 is afgenomen. XTC, cocaine en GHB zijn de drugs waarover het NVIC het meest werd geconsulteerd. Ingestie van sigarettenpeuken door jonge kinderen werd ook vaak gemeld. Inname van nicotinecartridges uit electronische sigaretten, en langdurig doorroken van een electronische sigaret, kan leiden tot ernstige effecten. Het aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren blijft stijgen. Het NVIC werd in 2007 geconsulteerd over meer dan 3.100 geintoxiceerde dieren, vooral honden en katten, met in totaal 3.666 blootstellingen aan giftige stoffen. Bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen waren betrokken bij meer dan de helft van de intoxicaties. In 2007 heeft het NVIC, samen met het Nederlands Vaccin Instituut, voorbereidingen getroffen voor het opzetten van het Nationaal Serum Depot, waar antisera komen te liggen voor de behandeling van beten en steken door giftige dieren.

Abstract

In 2007, the National Poisons Information Centre (NVIC) was consulted 37,623 times by telephone about acute intoxications. The enquiries concerned more than 50,000 exposures of humans or animals to toxic substances. Most enquiries were made by general practitioners. There were 502 incidents in which two or more humans or animals were exposed simultaneously. These incidents included some accidents with exposure of a large number of people. In addition to information being available by telephone, since April 2007 toxicological information is available for physicians via the website Vergiftigingen.info. Using this secured website, physicians can perform risk analyses by themselves in the event of an acute intoxication. In 2007, nearly 7,900 intoxications were analysed using Vergiftigingen.info. The website was used especially by physicians from emergency wards and other hospital wards. Both for children and for adults, the number of intoxications due to painkillers, such as paracetamol and ibuprofen, remains alarmingly high. Overdosing of vitamins in children continues to occur frequently, although the number of enquiries about vitamin AD decreased in 2007. The drugs of abuse most often involved in reported intoxications were XTC, cocaine and GHB. Ingestion of cigarette ends by young children was frequently reported as well. Oral intake of nicotine cartridges from electronic cigarettes, or prolonged smoking of electronic cigarettes, may lead to serious toxic effects. The number of intoxications in teenagers due to alcoholic drinks continues to increase. In 2007, the NVIC was consulted about more than 3,100 intoxicated animals, especially cats and dogs, concerning 3,666 exposures of these animals to toxic substances. Pesticides and medicines caused more than half of the total number of intoxications in animals. In 2007, the NVIC, together with the Netherlands Vaccin Institute, made preparations for the set up of the National Serum Depot. In this depot, antisera will be stored for the treatment of bites and stings by poisonous animals.

Overig

Grootte
5.7MB