Go to abstract

Samenvatting

In 2008 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in totaal 39.381 informatieverzoeken over 52.695 blootstellingen aan giftige stoffen. Het merendeel van de verzoeken werd telefonisch gedaan (35.632 over 46.927 blootstellingen). Via de website Vergiftigingen.info, die sinds april 2007 beschikbaar is, kwamen in 2008 3749 informatieverzoeken over 5768 blootstellingen binnen. Een informatieverzoek kan over meerdere patienten gaan of over meerdere stoffen. Bij ongeveer 430 vergiftigingsgevallen waren meerdere personen of dieren tegelijkertijd blootgesteld, in sommige gevallen grote groepen individuen. Het NVIC droeg in 2008 bij aan de rampenbestrijding bij meer dan 30 kleinere en grotere calamiteiten in Nederland waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Daarnaast nam het NVIC deel aan 15 rampenoefeningen. Het aantal meldingen over vergiftigingen met de pijnstiller paracetamol is de laatste jaren verder toegenomen, ondanks de media-aandacht voor dit onderwerp in 2007. Ook het aantal vergiftigingen met escitalopram, een antidepressivum, is de laatste twee jaar sterk gestegen. Bij vergiftigingen met methylfenidaat, een geneesmiddel tegen ADHD, was in 11 procent van de gevallen sprake van misbruik als stimulerend middel. Vanaf de leeftijd van 13 jaar worden twee keer zoveel vergiftigingen met geneesmiddelen gemeld bij vrouwen als bij mannen. Het aantal bij het NVIC gemelde vergiftigingen door paddo's is in 2008 heel licht gedaald. In 2008 werd het NVIC geraadpleegd over vergiftigingen bij bijna 3000 dieren, vooral honden en katten, met meer dan 3200 blootstellingen aan giftige stoffen. Het NVIC kreeg in vergelijking met eerdere jaren relatief veel meldingen binnen over dieren met een zoutintoxicatie, veroorzaakt door het gebruik van zout als braakmiddel nadat zij een giftig product hadden binnengekregen. Het Nationaal Serum Depot in Bilthoven heeft in 2008 eenmaal antiserum uitgeleverd aan een arts en eenmaal aan een dierenarts om een adderbeet bij een mens en een hond te behandelen. Het depot is een samenwerkingsverband tussen het NVIC en het Nederlands Vaccin Instituut.

Abstract

In 2008, the National Poisons Information Centre (NVIC) received 39,381 enquiries on 52,695 exposures to toxic substances. The majority of these enquiries were made by telephone (35,632 on 46,927 exposures), while 3749 enquiries on 5768 exposures were received through the website Vergiftigingen.info, which has been open to the public since April 2007. One enquiry may concern several people or several toxic substances. There were about 430 incidents in which two or more humans or animals were exposed simultaneously; in some incidents, large groups of individuals were involved. In 2008, the NVIC assisted in the disaster management of more than 30 minor and major emergency events in the Netherlands in which toxic substances were released. The NVIC also participated in 15 disaster relief exercises.
The increasing trend in the number of enquiries on drug intoxications due to the painkiller paracetamol continued in 2008, despite the attention given this issue in the media in 2007. The number of enquiries on intoxications due to escitalopram, an antidepressant, has also increased greatly during the past two years. In 11% of enquiries on intoxications due to methylphenidate, a drug used to treat ADHD, drug abuse related to its use as a stimulating agent was indicated. Among the population aged 13 years and older, twice as many intoxications due to medication were reported for women than men. The number of intoxications due to magic mushrooms reported to the NVIC decreased slightly in 2008.
In 2008, the NVIC was consulted about intoxications in nearly 3000 animals, predominantly cats and dogs, relating to more than 3200 exposures to toxic substances. The number of reported salt intoxications in animals was relatively high compared to other years. These salt intoxications are caused by the use of salt as an emetic following the ingestion of a toxic substance by the animal.
In 2008, the National Serum Depot in Bilthoven delivered antiserum once to a physician and once to a veterinarian, for the treatment of a viper bite in a man and a dog, respectively. The depot is a joint effort of the NVIC and the Netherlands Vaccine Institute.

Overig

Grootte
5.93MB