Additives in Dutch tobacco products

Additives in Dutch tobacco products

Go to abstract

Samenvatting

Fabrikanten voegen additieven toe aan tabaksproducten om producteigenschappen zoals smaak en vochtigheidsgraad te beïnvloeden. Additieven kunnen het gebruik van tabaksproducten aantrekkelijker, verslavender en schadelijker maken. Fabrikanten van tabaksproducten moeten daarom elk jaar opgeven welke additieven dat zijn en in welke hoeveelheden. Het RIVM analyseert sinds 2011 in hoeverre deze gegevens verschillen tussen producten, en of het gebruik van additieven door de jaren heen is veranderd. In 2014 is het aantal tabaksproducten op de Nederlandse markt verder gestegen tot 4212. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2013. Het totale aantal additieven ligt redelijk stabiel op 1214. Bij de meeste tabaksproducten is het gebruik van additieven in de periode 2010-2014 niet of weinig veranderd. De meeste additieven worden als smaakstof aan de tabak toegevoegd. Dit zijn vaak zoete smaken zoals suikers, cacao, vanille of zoethout. Sigaretten bevatten naast zoete smaken vaak specifieke toevoegingen met smaken als koffie, kaas en selderij. Sigaren met een gewicht van minder dan 3 gram (cigarillo's en 'little cigars') lijken soms sterk op sigaretten, zowel in hun productnaam als in de samenstelling. Bij dit type sigaren komen ook buiten de tabak smaakstoffen voor, bijvoorbeeld in de filter. Dit type sigaren kan op de markt gezet worden als alternatief voor sigaretten, bijvoorbeeld om regelgeving over smaken voor sigaretten te omzeilen. Waterpijptabak verschilt duidelijk van pijptabak. Waterpijptabak, dat vooral bevochtigers, zoete en fruitsmaken bevat, heeft een hoger gehalte aan additieven dan pijptabak. In 2016 komt er vanuit de Europese tabaksproductenrichtlijn een verbod op sigaretten en shag met een 'kenmerkende smaak', zoals menthol. Voor het toezicht op dit verbod zijn gegevens over additieven niet toereikend. Daarvoor kan ook geur- en smaakbeoordeling door consumenten in zogeheten smaakpanels worden gebruikt.

Abstract

Tobacco product manufacturers use additives to modify product properties such as flavour and humidity. Additives can increase the attractiveness, addictiveness, and harmfulness of using tobacco products. Therefore, every year manufacturers have to submit which additives they use and in what amounts. Since 2011, RIVM has been analysing to what extent these data differ between products and if additive usage changes over time.

In 2014, the number of tobacco products at the Dutch market increased to 4212. This is a 5 percent increase compared to 2013. The total number of submitted additives is quite stable at 1214. For most tobacco products, the additive usage shows no or little change in the period 2010-2014. Most additives are added to the tobacco as flavouring. These are often sweet flavours such as sugars, cocoa, vanilla, or liquorice.

Cigarettes also contain specific additives with flavours such as coffee, cheese, and celery. Cigars with a weight less than 3 grams (cigarillos and 'little cigars') are sometimes very similar to cigarettes, both in product name and in composition. In this type of cigars, flavours are also present in non-tobacco materials, such as the filter. This type of cigars can be marketed as an alternative for cigarettes, for example to circumvent legislation on flavours in cigarettes. Water pipe tobacco clearly differs from pipe tobacco. Water pipe tobacco, which contains mainly humectants, sweet and fruit flavours, has a higher additive content than pipe tobacco.

In 2016, the European tobacco products directive will lead to a ban on cigarettes and roll-your-own tobacco with a 'characterising flavour' such as menthol. For supervising this ban, data on additives are not sufficient. Here, smell and taste assessment by consumers in so-called flavour panels can be used.

Overig

Grootte
1.58MB