Go to abstract

Samenvatting

In de huidige beoordeling van stoffen en producten worden de risico’s voor mens en milieu veelal per stof bekeken. In het milieu zijn echter altijd meerdere chemische stoffen tegelijk aanwezig. Het is daarom van belang om mee te wegen welke effecten deze stoffen samen kunnen hebben. De Europese Commissie concludeerde in 2009 dat in de huidige risicobeoordelingen van stoffen en producten onvoldoende rekening wordt gehouden met deze combinatie-effecten. Het RIVM reikt in dit discussiestuk een optie aan voor het meewegen van combinatie-effecten in de milieurisicobeoordeling van stoffen onder de REACH regelgeving. Voorgesteld wordt om bij de beoordeling van de risico’s van stoffen een zogenoemde Mixture Assessment Factor (MAF) toe te passen die is afgeleid op basis van veldgegevens. De factor drukt uit hoeveel stoffen bij de risicobeoordeling moeten worden meegewogen om voor een enkele stof te beoordelen of de productie en het gebruik uiteindelijk veilig zijn. Op deze manier wordt beoogd te bereiken dat alle stoffen samen, na emissie naar het milieu, geen milieurisico veroorzaken. Naast deze generieke aanpak onder REACH is er de ruimte om lokale situaties waar nodig individueel aan te pakken. Het voorstel voor een mogelijke methode om combinatie-effecten van stoffen in het milieu mee te nemen in de risicobeoordeling is niet nieuw. Hij wordt binnen Nederland al geruime tijd gebruikt om risicogrenzen voor stoffen in het milieu te bepalen. De precieze invulling van de MAF moet nog nader worden uitgewerkt. Aandachtspunt hierbij is in welke mate milieueffecten acceptabel worden gevonden, bijvoorbeeld omdat het ecosysteem ervan kan herstellen. Ook is het van belang te bepalen tot op welke hoogte er binnen REACH op generiek Europees niveau rekening gehouden dient te worden met combinatie-effecten. Zo kan het bijvoorbeeld efficiënter zijn om locatie specifieke risico’s lokaal, of nationaal aan te pakken.

Abstract

Within current risk assessment practices of chemicals, safe production and use for humans and the environment is most often evaluated per-chemical. However, in the environment there are always multiple chemicals simultaneously present. It is therefore of importance to assess the combined effects of co-occurring chemicals. The European Commission concluded in 2009 that current risk assessment practices insufficiently consider these combined effects. In this thought starter, the RIVM proposes an approach to account for such effects in the environmental risk assessment of substances under the REACH Regulation.

It is proposed to introduce a data-driven Mixture Assessment Factor (MAF) when assessing the environmental risk of a single substance under REACH. This factor should account for the number of chemicals that may possibly co-occur after emission of the target substance to the environment and that may consequently contribute to the combined effect. In this way is intended to ensure that, after emission to the environment, the substance together with all other chemicals present causes no combined environmental risk. In addition to this generic EU-wide approach, there is the possibility to consider further protective and curative measures on a site-specific basis when needed.

The approach proposed here as a thought starter is not new and has been employed in the Netherlands for quite some time in the derivation of negligible risk levels for the environment. The eventual quantification of the MAF under REACH requires further work with regard to the identification of (the number of) chemicals that contribute most to the overall EU-wide combined effects. An important aspect in this regard is to establish an acceptable protection-level to safeguard the nontoxic environment with regard to combined effects of chemicals. Also important is to determine to what extent combined effects of chemicals should be addressed via a generic approach at EU-level or whether it might be more.

Resterend

Grootte
0MB