Go to abstract

Samenvatting

Realistischer beeld van ecologische risico's Het RIVM stelt een werkwijze voor waarmee de effecten van vervuilingen op organismen in bodem en sediment realistischer kunnen worden weergegeven. Uitgangspunt van deze werkwijze is de concentratie van de vervuilende stof waarmee organismen in de bodem daadwerkelijk in contact komen (de biobeschikbare concentratie). In de praktijk blijkt namelijk dat een deel van vervuilingen aan de bodemdeeltjes gebonden blijft waardoor ze geen effect hebben op organismen. De verwachting is dat door deze realistischere werkwijze het aantal bodems dat momenteel als risicovol wordt aangemerkt, kleiner wordt. Hierdoor kunnen er mogelijk minder gevallen voor sanering in aanmerking komen. Huidige bodembeleid gaat uit van totaalconcentraties In de bestaande ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging wordt de bodemkwaliteit beoordeeld op basis van totale concentraties verontreinigde stoffen in de bodem. Deze totaalconcentraties worden vervolgens vergeleken met de interventiewaarden voor de desbetreffende stoffen. Als de gemeten concentraties hoger zijn dan deze norm, kan aanvullend onderzoek plaatsvinden om te bepalen of de bodem moet worden gesaneerd. Voorstellen voor implementatie in bodembeleidDit rapport beschrijft vijf methoden en de bijbehorende gebruiksprotocollen om biobeschikbare concentraties in de bodem te meten voor organische verontreinigingen. Daarnaast worden twee voorstellen gedaan om de uitkomsten van deze methoden te implementeren in het bestaande bodembeleid voor besluitvorming binnen het saneringsbeleid van verontreinigde gronden en voor duurzaam bodemgebruik.

Abstract

A more realistic assessment of ecological risks RIVM proposes a procedure with which the effects of contamination on organisms in soil and sediment can be predicted in a more realistic way. The starting point of this procedure is the concentration of the contaminant in soil with which organisms come into contact (the bioavailable concentration). In the field, part of the contaminant binds to soil particles and no longer has an effect on soil organisms. It is expected that by using this more realistic procedure, the amount of soils that currently are classified as harmful based on the total content will decrease. In this way, less remediation of contaminated sites will be necessary. Current soil policy based on total concentrations In ecological risk evaluations of contaminated sites, soil quality is determined on the basis of total contaminant concentration. These measured total concentrations are compared with Soil Quality Standards of the relevant contaminants. If the soil concentration exceeds the Soil Quality Standards, a supplementary risk evaluation can be performed to determine whether a site needs remediation. Proposal for implementation in soil policy This report presents five methods and their corresponding user protocols to measure bioavailable concentrations in soil for organic compounds. Furthermore, it describes two procedures on how the results of these measurements can be implemented in the existing soil framework for decision-making in remediation of contaminated soils or sustainable land management.

Overig

Grootte
741KB