Advice attention zones. Consideration of a proposal for an alternative approach to calculate attention zones

Advice attention zones. Consideration of a proposal for an alternative approach to calculate attention zones

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een addendum d.d. 11-10-2022 op pagina 87

Bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, kunnen ongelukken gebeuren die gevaarlijk zijn voor omwonenden. Deze bedrijven zijn daarom verplicht om de risico’s en gevolgen van ongelukken in kaart te brengen. Hiervoor worden onder andere aandachtsgebieden bepaald. Dit zijn gebieden waar mensen in huizen of gebouwen, zonder extra maatregelen, niet genoeg beschermd kunnen zijn tegen de gevaren in de omgeving. Bijvoorbeeld tegen warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en een concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk).

Het RIVM beheert de rekenmethode waarmee de grootte van de aandachtsgebieden wordt bepaald. Verschillende partijen, zoals omgevingsdiensten en bedrijven, hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voorstellen ingediend om deze gebieden op een andere manier te berekenen. Tot nu toe wordt het aandachtsgebied bepaald op basis van de concentratie giftige stoffen of de warmtestraling. In de voorstellen wordt ook rekening gehouden met de mate waarin mensen hieraan blootstaan.

Het RIVM onderzocht of deze voorstellen verbeteringen zijn. Daaruit blijkt dat de methode met de voorstellen een beter beeld kan geven van de gevolgen die ongelukken op mensen kunnen hebben. Maar om de voorstellen uit te kunnen voeren, zijn er nog keuzes en onderbouwingen nodig. Voor sommige keuzes ontbreekt informatie of is de bestaande informatie verouderd. Dan is meer onderzoek nodig voordat de voorstellen in de rekenmethode kunnen worden verwerkt. Hierdoor is nog niet duidelijk welk effect de aanpassingen hebben op de aandachtsgebieden. Het RIVM verwacht dat sommige kleiner en andere groter kunnen worden door de voorstellen.

Abstract

This report contains an addendum d.d. 11-10-2022 on page 87

Companies that process hazardous substances may be the scene of accidents that pose risks for residents in the vicinity. The companies are therefore obliged to assess and show the risks and consequences of accidents. This can, among others, be done with so-called attention zones. Attention zones are zones where residents in houses or buildings can be insufficiently protected against the hazards without additional measures. Potential hazards include heat radiation (fire), overpressure (explosion) and a concentration of toxic substances in the air (toxic cloud).

RIVM is responsible for the calculation method to determine the size of the attention zones. Various stakeholders, such as companies and environmental services, have contacted the Ministry of Infrastructure and Water Management to propose alternative methods to calculate the attention zones. Currently, attention zones are calculated based on the concentration of toxic substances or on heat radiation levels. They propose to take the exposure of people to these hazards into account as well.

RIVM has investigated whether the proposed alternative methods are an improvement. It appears that the alternative methods are an improvement of the assessment of the consequences of accidents to humans. Before the alternative methods can be used, however, choices need to be made and more substantive evidence is necessary. For some choices, information is lacking or existing information is outdated. In these cases, more research is necessary before the alternative methods can be used. It is not clear yet what effect the alternative methods will have on the attention zones. RIVM expects that some attention zones will become larger and other attention zones will become smaller if the alternative methods are used.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1117 kb