Advice general dispensation fortification of food with zinc

Advice general dispensation fortification of food with zinc

Go to abstract

Samenvatting

Het is in Nederland niet toegestaan om zink aan levensmiddelen toe te voegen. Dat is verboden omdat de hoeveelheid zink die mensen nodig hebben dicht bij de hoeveelheid ligt die als veilig maximum wordt gezien. De Europese Food and Safety Authority (EFSA) heeft bepaald hoeveel zink mensen maximaal via voeding mogen binnenkrijgen. Onder deze hoeveelheid zijn er zeker geen schadelijke effecten voor de gezondheid. Daarboven zou dat misschien kunnen. Dat hangt onder andere af van de hoeveelheid die mensen binnenkrijgen en of dat korte of langere tijd duurt.

Het RIVM heeft in 2018 onderzocht of een algemene ontheffing op het verbod mogelijk was. Anders gezegd: of het mogelijk is om toe te staan dat producenten zink mogen toevoegen aan voedingsmiddelen die door de hele Nederlandse bevolking kunnen worden gegeten. Dit blijkt niet het geval te zijn. Een deel van de Nederlandse bevolking, zowel kinderen als volwassenen, krijgen meer zink binnen via voeding en eventuele supplementen dan het maximum dat EFSA hieraan stelt. Dit komt het vaakst voor bij kinderen. Het is daarom gerechtvaardigd om het verbod te laten bestaan.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. Het ministerie neemt het besluit of zij verrijking van voedingsmiddelen met zink in het algemeen zal toestaan, of eventueel onder bepaalde voorwaarden.

Zink zit van nature in heel veel voedingsmiddelen. Doordat zink en koper op een zelfde manier worden opgenomen in het lichaam, zijn ze elkaars ‘concurrent’. Daarom kan door een te veel aan zink in het lichaam een tekort aan koper ontstaan. Dit zou de werking van bijvoorbeeld het immuunsysteem kunnen verminderen.

Bijschrift

In 2018 is het advies van het RIVM over de algemene ontheffing van het verbod op verrijking van voedingsmiddelen met zink gedeeld met het ministerie van VWS. Tegelijkertijd is er een specifiek advies gegeven over een ontheffingsverzoek dat een fabrikant had aangevraagd. Dit specifieke advies bevat bedrijfsgevoelige informatie. Er is toen voor gekozen om zowel het algemene advies als het specifieke advies over het ontheffingsverzoek van een fabrikant niet op de website te plaatsen. Achteraf gezien was dat niet nodig geweest voor het advies over de mogelijkheden voor een algemene ontheffing. Daarom wordt deze publicatie alsnog openbaar gemaakt.

Abstract

Adding zinc to food is not permitted in the Netherlands. It is prohibited on the grounds that the quantity of zinc that people require is close to the quantity regarded as the tolerable upper limit. The European Food Safety Authority (EFSA) has calculated the maximum amount of zinc that people should be consuming through food. There will definitely not be any adverse effects on health if consumption is kept below this level. Adverse effects are possible if exceeding the maximum, however this will depend on factors such as the quantity consumed and whether this is over the short term or the long term.

In 2018, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) studied whether a general dispensation on the ban might be possible. In other words, whether it might be possible to allow food producers to add zinc to foods eaten by the general Dutch population. It turns out that this will not be possible. A proportion of the Dutch population, both children and adults, are consuming higher quantities of zinc through food and any supplements they may be taking, than the maximum set by the EFSA. This is most common among children. As a result, keeping the ban in place is justified.
The study was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport. The Ministry is deciding whether or not to allow fortification of foods with zinc in general or subject to certain conditions.
Zinc is naturally found in a wide array of foods. Because zinc and copper are absorbed by the body in a similar way, they are ‘competitors’. As a result, excessive consumption of zinc can lead to a copper deficiency. This could dampen the immune system’s functioning.

Caption
The RIVM shared its advice on general dispensations to the ban on fortification foods with zinc with the Ministry of Health, Welfare and Sport in 2018. It simultaneously issued a specific advice on a dispensation request submitted by a producer. This specific advice contains sensitive commercial information. At that juncture, a decision was made not to publish both the general advice and the specific advice on the producer’s dispensation request on the website. With hindsight, there was no need to refrain from publishing the advice on the possibility of a general dispensation. Hence, the advice is now being published.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
731 kb