Advice on learning evaluation of the national approach to mental health

Advice on learning evaluation of the national approach to mental health

Go to abstract

Samenvatting

De mentale gezondheid in Nederland staat al langere tijd onder druk. De Nederlandse overheid wil de mentale gezondheid in Nederland verbeteren met de landelijke aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Hierin is onder andere aandacht voor een mentaal gezonde samenleving, in de buurt, op school, op het werk en online. Deze aanpak is in 2022 begonnen en loopt door tot 2025.

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil weten hoe de activiteiten voor de aanpak vorm krijgen en bijdragen aan de doelen van de aanpak. Het ministerie heeft het RIVM, het Trimbos-instituut, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi Nederlands Jeugdinstituut (Nederlands Jeugdinstituut)) daarover om advies gevraagd. Het advies is om een ‘lerende evaluatie’ te gebruiken, zodat al doende wordt geleerd wat beter kan in deze breed opgezette landelijke aanpak.

Bij een lerende evaluatie is het de bedoeling dat de betrokken partijen regelmatig de informatie bespreken en verzamelen. De partijen werken zo al tijdens de aanpak aan continue verbetering en niet alleen achteraf. Dit is nodig, omdat de Landelijke Aanpak Mentale Gezondheid nog volop in ontwikkeling is en om ingewikkelde vraagstukken gaat waarbij veel partijen zijn betrokken. Een belangrijke voorwaarde om de evaluatie mogelijk te maken, is dan ook dat al deze partijen bereid zijn om informatie, inzichten en belemmeringen te delen.

Bij de aanpak zijn naast VWS twee andere ministeries betrokken: de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)). Daarnaast werken verschillende lokale regionale en landelijke partijen binnen de landelijke aanpak samen, zoals werkgevers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, sportverenigingen, onderwijs, en landelijke programma’s die als doel hebben de mentale gezondheid te verbeteren.

Abstract

Mental health in the Netherlands has been under pressure for a long time. The Dutch government wants to improve mental health in the Netherlands with the national approach 'Mental health: of all of us'. Among other things, attention is paid to a mentally healthy society, in the neighborhood, at school, at work and online. This approach started in 2022 and will run until 2025.

The Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) wants to know how the activities for the approach take shape and contribute to the goals of the approach. It requested RIVM, the Trimbos Institute, GGD GHOR Nederland and the Netherlands Youth Institute (NJi) advice on this. The advice is to use a 'learning evaluation' so that people learn what can be improved in this broad-based national approach.

In a learning evaluation, the intention is that the parties involved regularly discuss and collect the information. In this way, the parties already work on continuous improvement during the approach and not only afterwards. This is necessary because the national mental health approach is still in full development, and it concerns complex issues in which many parties are involved. An important condition for making the evaluation possible is that all these parties are willing to share information, insights, and obstacles.

In addition to VWS, two other ministries are involved in the approach: The Ministry of Education, Culture and Science (OCW) and the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW). In addition, various local, regional and national parties work together within the national approach, such as employers, municipalities, social organisations, knowledge institutes, sports clubs, education, and national programmes that aim to improve mental health.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
667 kb