Advisory report on maximum noise levels for musical activities : Proposal for maximum noise levels for publicly accessible locations with amplified music

Advisory report on maximum noise levels for musical activities : Proposal for maximum noise levels for publicly accessible locations with amplified music

Go to abstract

Samenvatting

Sinds 2014 is het convenant preventie gehoorschade muzieksector van kracht. Dit convenant geldt voor een groot aantal evenementen, poppodia en festivals en dat loopt tot 2018. Hierin is afgesproken maatregelen te nemen over onder andere maximale geluidsniveaus om het gehoor van bezoekers te beschermen. Niet alle openbare locaties met versterkte muziek, waaronder clubs, discotheken, cafés en scholen, vallen onder het convenant. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies uitgewerkt over maximale geluidsniveaus in deze locaties. Het blijkt onmogelijk om maximale geluidsniveaus te adviseren die voor ieder individu absoluut veilig zijn, en dus geen risico op gehoorschade opleveren. Dat komt omdat de mate waarin mensen gevoelig zijn voor harde muziek per individu verschilt. Ook is de totale hoeveelheid (hard) geluid waaraan mensen blootstaan, ook los van muziek, niet voor iedereen gelijk. Jonge kinderen zijn minder goed in staat zelf maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen. Het advies maakt daarom onderscheid tussen maximale geluidniveaus voor jonge kinderen tot en met 13 jaar (gemiddeld 91 decibel over een kwartier), kinderen van 14 en 15 jaar (gemiddeld 96 decibel over een kwartier) en mensen vanaf 16 jaar (gemiddeld 102 decibel over een kwartier). De geadviseerde maximale geluidsniveaus zijn niet gegarandeerd veilig voor het gehoor. Daarom is het van belang bezoekers van muziekactiviteiten te informeren hoe zij zelf het risico op gehoorschade kunnen beperken. Dit kan door gehoorbescherming te dragen, afstand te nemen van de geluidsbron (speaker) en door zogenoemde oorpauzes in te lassen. Als muzieklocaties voorzien in geluidsluwe zones en/of gehoorbescherming, kunnen bezoekers zelf invloed uitoefenen op de hoeveelheid geluid waaraan zij worden blootgesteld. Het advies is opgesteld door een werkgroep, bestaande uit Nederlandse deskundigen op het gebied van akoestiek en de oorzaken, gevolgen en preventie van gehoorschade door hard geluid, met een focus op harde muziek. In Nederland is er geen landelijke wet- of regelgeving die bezoekers van uitgaansgelegenheden beschermt tegen gehoorschade door te harde muziek.

Abstract

Since 2014 the covenant for the prevention of hearing loss in the music sector has been in effect. This covenant applies to a large number of events, pop venues and festivals, and will apply until 2018. It stipulates that actions will be taken to, among others, set maximum noise levels to protect the hearing of attendees. Not all public locations with amplified music, including clubs, discotheques, cafés and schools, are subject to the covenant. At the request of the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM has developed an advisory report on maximum noise levels at these locations.

It proved impossible to recommend maximum noise levels that are absolutely safe for every individual and therefore do not pose a risk of hearing loss. This is because the degree to which people are sensitive to loud music varies from individual to individual. Furthermore, the total amount of (loud) noise to which people are exposed, apart from music, is not the same for everyone.

Young children are less able to take their own measures to prevent hearing loss. The advisory report therefore distinguishes between maximum noise levels for young children up to and including 13 years (an average of 91 decibels over a quarter of an hour), children aged 14 and 15 (an average of 96 decibels over a quarter of an hour) and people aged 16 and over (an average of 102 decibels over a quarter of an hour).

The recommended maximum noise levels are not guaranteed to be safe for hearing. Therefore, it is important to advise visitors of musical activities on what they can do to reduce the risk of hearing loss themselves. This can be achieved by wearing hearing protection, taking distance from the sound source (speaker) and by taking so-called hearing breaks. If music locations provide noise-free zones and/or hearing protection, visitors can have an influence on the amount of noise to which they are exposed.

The advisory report was drawn up by a working group comprised of Dutch experts in the field of acoustics and causes, consequences and prevention of hearing loss due to loud noise, with a focus on loud music.

The Netherlands has no national legislation or regulations to protect visitors of places of entertainment against hearing loss caused by loud music.

Overig

Grootte
559KB