Recommended Dutch list of prohibited additives in tobacco products and e-cigarettes

Recommended Dutch list of prohibited additives in tobacco products and e-cigarettes

Go to abstract

Samenvatting

Er worden veel stoffen aan sigaretten en e-sigaretten toegevoegd die schadelijk of verslavend zijn. Of ze maken roken en vapen aantrekkelijker. Europese regels voor tabaksproducten moeten ervoor zorgen dat sigaretten en e-sigaretten minder schadelijk, verslavend en aantrekkelijk zijn. De Europese richtlijn geeft aan welke stoffen er wel en niet in tabaksproducten en e-sigaretten mogen zitten. De richtlijn is vrij algemeen en noemt, behalve cafeïne en taurine, geen concrete stoffen.

Er staat bijvoorbeeld in dat er geen stoffen in tabaksproducten en e-sigaretten mogen zitten die de gebruiker het idee geven dat roken of vapen voordelen heeft voor de gezondheid, zoals vitaminen. Ook mogen er geen kankerverwekkende stoffen aan het product worden toegevoegd. Daarbij geldt voor e-sigaretten dat er geen stoffen in de vloeistof of damp mogen zitten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het RIVM een concrete lijst gemaakt van stoffen die volgens de richtlijn niet aan tabaksproducten of e-sigaretten mogen worden toegevoegd. Op dit moment staan er 149 stoffen en stofgroepen op deze lijst. Deze lijst is een advies voor het ministerie van VWS, dat over een verbod gaat beslissen.

De lijst is bedoeld om de richtlijn te verduidelijken. De lijst helpt ook om te controleren of deze stoffen in tabaksproducten en e-sigaretten zitten, nu en in de toekomst. Het RIVM adviseert om de lijst regelmatig uit te breiden als er nieuwe stoffen in beeld komen die onder de Europese regels vallen.

De basis voor de lijst zijn de stoffen van de lijsten die Duitsland en België al hebben gemaakt van verboden toevoegingen aan tabaksproducten en e-sigaretten. Het RIVM is het meestal eens met hun onderbouwing voor een verbod. Een paar stoffen zijn niet opgenomen omdat het RIVM de onderbouwing niet sterk genoeg vond.

Het RIVM heeft ook drie stoffen toegevoegd: nicotinezouten, vitamine E acetaat en titaniumdioxide. Van deze stoffen was al bekend dat ze schadelijk of verslavend zijn. De meeste stoffen van de lijst zitten voor zover bekend in een klein aantal van de tabaksproducten en e-sigaretten. Ook zonder toevoegingen blijven roken en vapen slecht voor de gezondheid.

Abstract

A large number of substances are added to cigarettes and e-cigarettes that are harmful or addictive or that make smoking and vaping more attractive. European rules on tobacco products must ensure that cigarettes and e-cigarettes are less harmful, addictive and attractive. The European directive sets out which substances may or may be contained in tobacco products and e-cigarettes. The directive is fairly general in nature and, apart from caffeine and taurine, does not refer to any specific substances.

For example, the directive states that tobacco products and e-cigarettes must not contain substances that may give the user the idea that smoking or vaping has health benefits, such as vitamins. Nor may any carcinogenic substance be added to the product. In addition, e-cigarettes must not contain any substances in the liquid or vapour that pose a risk to human health.

On behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM has drawn up a specific list of substances that, under the directive, may not be added to tobacco products or e-cigarettes. That list currently includes 149 substances and substance groups. The list is compiled to serve as a recommendation for the Ministry of Health, Welfare and Sport, which will be deciding on a ban.

The list is intended as a means to clarify the directive. It also helps in checking whether these substances are present in tobacco products and e-cigarettes – both now and in the future. RIVM recommends regularly expanding the list if new substances come into the picture that fall under European rules.

The Dutch list is based on lists of prohibited additives in tobacco products and e-cigarettes previously drawn up by Germany and Belgium. In general, RIVM concurred with their reasons to ban a particular substance. A number of substances were not included due to the fact that RIVM did not consider the relevant substantiation to be robust enough.

RIVM has also added three substances: nicotine salts, vitamin E acetate and titanium dioxide. These substances were already known to be hazardous or addictive. Most of the substances on the list are known to be contained in a small number of tobacco products and e-cigarettes. Even in the absence of any additives, smoking and vaping are still harmful to human health.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
633 kb