Advisory values for PFAS in swimming water

Advisory values for PFAS in swimming water

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft nieuwe advieswaarden voor per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)) in zwemwater bepaald. Deze waarden zijn bepaald op basis van de effecten van deze stoffen op de gezondheid (gezondheidskundige advieswaarden). De nieuwe advieswaarden zijn berekend voor PFAS in water van zwembaden en in oppervlaktewater van bijvoorbeeld recreatieplassen. Overheden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zwemwater, kunnen deze advieswaarden gebruiken om de kwaliteit ervan te beoordelen.

Voor zwembaden stelt het RIVM een gezondheidskundige advieswaarde voor PFAS voor van 71 nanogram PEQ per liter (PEQ staat voor PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur)-equivalenten; de som van meerdere soorten PFAS, uitgedrukt in PFOA-eenheden). Per liter oppervlaktewater is dat 280 nanogram PEQ. Deze advieswaarde is anders omdat mensen minder vaak in oppervlaktewater zwemmen dan in zwembaden.

Aanleiding voor de update is de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor deze stoffen die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) in 2020 heeft bepaald. Deze nieuwe grenswaarde is lager, en dus strenger. Dit betekent dat de stoffen al bij een lagere blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Het RIVM heeft daarna een methode ontwikkeld om de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA te vertalen naar een bredere groep PFAS. PFAS komen namelijk bijna nooit als enkele stof voor, maar meestal in mengsels met verschillende soorten PFAS. Deze methode is nu gebruikt voor zwemwater.

PFAS zijn chemische stoffen die door mensen gemaakt zijn en van nature niet voorkomen in het milieu. Als ze eenmaal in het milieu zitten, blijven ze daar vanwege hun eigenschappen (forever chemicals). Een van de mogelijkheden om aan deze stoffen bloot te staan, is door te zwemmen in vervuild zwemwater.

Het RIVM heeft de advieswaarden bepaald in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)).

Abstract

RIVM has established new advisory values for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in swimming water. These values are determined based on the health effects of these substances (health-based advisory values). The new advisory values have been calculated for PFAS in swimming pool water and surface water in recreational areas, such as lakes. Authorities responsible for the quality of swimming water can use these advisory values to assess its quality.

For swimming pools, RIVM proposes a health-based advisory value for PFAS of 71 nanograms PEQ per litre (PEQ stands for PFOA equivalents, i.e. the sum of various PFAS types expressed in PFOA units). For surface water, this value is 280 nanograms PEQ per litre. This advisory value differs because people swim less frequently in surface water than in swimming pools.

The reason for the update is the new health-based guidance value for these substances set by the European Food Safety Authority (EFSA) in 2020. This new guidance value is lower, and therefore stricter. This means that the substances can be harmful to health at a lower exposure level.

Subsequently, RIVM has developed a method to apply EFSA’s health-based guidance value to a broader group of PFAS. This is because PFAS are rarely found as individual substances, but usually in mixtures with different types of PFAS. This method has now been applied to swimming water.

PFAS are man-made chemicals that do not occur naturally in the environment. Once they are in the environment, they persist due to their properties (‘forever chemicals’). One way to be exposed to these substances is by swimming in contaminated swimming water. RIVM has determined the advisory values on behalf of the Ministry of Infrastructure and Water Management.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
751 kb