Go to abstract

Samenvatting

In deze procesbeschrijving in het kader van het project "Energie" is getracht een compleet en toch beknopt beeld te geven van de stand van zaken in de Nederlandse afvalverbranding anno 1993 (basisjaar). De vorm van "procesbeschrijving" is standaard uitgekozen voor meerdere economische activiteiten van verschillende doelgroepen - Industrie, Landbouw, Verkeer, Consumenten. Zo'n procesbeschrijving dient niet alleen leerzame informatie over een bepaalde activiteitentak te verschaffen, maar geeft ook voldoende cijfermateriaal ten behoeve van de invulling van het Reken- en Informatiemodel RIM+ en kan als een uitgaansbasis fungeren voor de opstelling van een Milieubalans en Milieuverkenningen. De informatie uit deze procesbeschrijving geeft voldoende kennis over het functioneren van een afvalverbrandingsinstallatie in het algemeen, over verschillende aspecten van afvalinzameling en voorbewerking, rookgasemissies en hun bestrijding en problematiek van rest- en afvalstoffen na verbranding. Bovendien bevat deze beschrijving kwantitatieve gegevens over afvalhoeveelheden en verbrandingscapaciteit in Nederland in heden en toekomst. Ook individuele informatie van alle in 1993 werkende Nederlandse AVI's is samengevat. Grote aandacht is besteed aan de milieu-aspecten van afvalverbranding als belangrijke maatsschappelijke activiteit: emissiereductie en energiebesparing. Met het oog op het in werking treden van het Besluit Luchtemissies Afvalverbranding zijn emissiefactoren gepresenteerd van belangrijke aandachtstoffen in het jaar 2000 (vergeleken met 1990).

Abstract

Environmental policy should be based on good information on the sources of pollution. Such information is essential, not only for an optimum diagnosis of the present situation, but it is also the basis for future scenarios. The standard form for an information document is a "process description". Such process descriptions are made for many economic activities in the Netherlands: industrial processes, agriculture, traffic, energy sector. The process description "Municipal Waste Incineration Plant" has been compiled in a series of descriptions in the framework of the Energy Project on request of the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment. An integral approach in processes is crucial for the current scheme of the process description. A general flow-diagram of an MSWI plant with an energy recovery boiler, including a flue-gas treatment plant is given. The most efficient parts of the plant (refuse pit, grate, oven, flue-gas cleaning equipment) are described in more detail. An influence of incineration conditions on flue-gas emissions and the quality of residues is focused on. The possibilities of different types of gas cleaning systems are also given. The waste streams from MSWI plants are taken in consideration as well. From the point of view of of environmental pollution and energy possible improvements are suggested. A short inventory of currently operating MSWI plants in the Netherlands and plants to be built in the near future is given. Information on the current Dutch emission legislation is presented.

Overig

Grootte
1.15MB