Weighing up the advantages and disadvantages of protective measures to be taken in the event of nuclear accidents : An exploratory study of the options for optimisation

Weighing up the advantages and disadvantages of protective measures to be taken in the event of nuclear accidents : An exploratory study of the options for optimisation

Go to abstract

Samenvatting

Bij een kernongeval moet de overheid maatregelen nemen zodat mensen aan zo weinig mogelijk straling blootstaan. Mensen in de directe omgeving van het ongeval kunnen bijvoorbeeld schuilen, jodium slikken of uit het gebied vertrekken. Welke maatregelen passend zijn, is afhankelijk van de aard en ernst van het kernongeval. Naast het gewenste effect, een lagere blootstelling aan straling, kunnen maatregelen ook onbedoelde, vaak negatieve, effecten hebben. Dat bleek onder meer na het kernongeval in Fukushima (2011). Om een goede afweging te kunnen maken, heeft het RIVM op een rij gezet wat er bekend is over het afwegen van voor- en nadelen van crisismaatregelen. Dit is in opdracht van de ANVS gedaan. Inmiddels is veel kennis beschikbaar, maar onderzoek naar de afzonderlijke gevolgen van maatregelen gebeurt versnipperd. Ook bestaat er nog geen methode om alle effecten tegen elkaar af te kunnen wegen of om aan te geven welk effect het belangrijkst is. De gevolgen van evacuatie zijn het meest onderzocht, omdat dit de meest ingrijpende maatregel is. Het RIVM heeft gekeken naar de gevolgen van maatregelen voor de gezondheid, de economie en de samenleving. Maatregelen die bedoeld zijn om de gezondheid van de bevolking te beschermen, kunnen de gezondheid soms ook schaden. In Fukushima bijvoorbeeld zijn ouderen en ernstig zieke ziekenhuispatiënten met onvoldoende medische zorgvoorzieningen geëvacueerd. Het aantal mensen dat door de evacuatie overleed, was daardoor waarschijnlijk groter dan het aantal mensen dat erdoor werd gered. De voorbereiding en uitvoering van maatregelen kosten geld, bijvoorbeeld voor de tijdelijke opvang van mensen die een gebied moeten verlaten. Maar de maatregelen kunnen tot op grote afstand van het ongeval economische gevolgen hebben, bijvoorbeeld doordat producten tijdelijk niet kunnen worden gemaakt door een gebrek aan onderdelen. Crisismaatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid van een gebied. Mensen durven soms bijvoorbeeld uit angst voor straling niet meer terug te keren. Als dat op grote schaal gebeurt, daalt de werkgelegenheid en kunnen voorzieningen als scholen en winkels wegvallen.

Abstract

In the event of a nuclear accident, the government must take measures to minimise exposure of the public to radiation. People in the immediate vicinity of the site of the accident can, for example, take shelter, take iodine pills or leave the area. The measures deemed appropriate will depend on the nature and severity of the nuclear accident in question. In addition to the required effect: lower exposure to radiation, measures can also have unintended, and often negative, effects. This has become apparent after various nuclear accidents, including the one in Fukushima, in 2011.

RIVM was commissioned by the Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to list what is known about weighing up the advantages and disadvantages of crisis measures so that this can be carried out soundly, should it be necessary. A great deal of knowledge is now available but research into the individual consequences of measures is fragmentary. There is, for example, still no method for weighing up all the effects against one another or to indicate which of them is the most significant. The consequences of evacuation have been investigated more than those of other measures because it is the most far-reaching.

RIVM has looked at the consequences of measures for the public health, the economy and society in general. Measures intended to protect the health of the population can sometimes harm it instead. In Fukushima, for example, elderly people and severely ill hospital patients were evacuated without adequate medical care. Consequently, more people probably died as a result of the evacuation than were saved.
The preparation and implementation of measures cost money - for temporary accommodation for people who have to leave an area, for example. The economic consequences of measures can, moreover, affect areas located considerable distances from the site of an accident because the manufacture of products is temporarily prevented by the shortage of parts, for instance.

Furthermore, crisis measures can have enormous consequences for the liveability of an area. People might not dare to return out of fear of radiation and, if this is generally the case, employment will fall and local amenities, such as schools and shops, will cease to exist.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1558 kb