Geaggregeerde blootstelling aan isothiazolinonen gebruikt als conserveermiddelen in consumentenproducten. Is de gelijktijdige aanwezigheid van CMI, MI en BIT in persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, speelgoed, verf en lijm reden tot zorg?

Geaggregeerde blootstelling aan isothiazolinonen gebruikt als conserveermiddelen in consumentenproducten. Is de gelijktijdige aanwezigheid van CMI, MI en BIT in persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, speelgoed, verf en lijm reden tot zorg?

Go to abstract

Samenvatting

Isothiazolinonen zijn conserveermiddelen. Ze worden vaak gebruikt in bijvoorbeeld persoonlijke verzorgingsproducten, zoals zonnebrand en shampoo. Maar ook in schoonmaakmiddelen, verf en ‘waterig’ speelgoed, zoals klei en slijm. Ze zorgen ervoor dat een product niet bederft en zo langer houdbaar blijft. Als mensen in contact komen met isothiazolinonen, kan dat allergische reacties van de huid veroorzaken.

Consumenten wordt nu aangeraden om voorzichtig te zijn met deze stoffen (zie http://www.waarzitwatin.nl). Om in te schatten hoe groot de kans op allergische reacties is, moet eerst worden bepaald in welke mate mensen met deze stoffen in aanraking komen. Het RIVM heeft dat onderzocht door de blootstelling aan isothiazolinonen te berekenen.

Het RIVM deed dat door in te schatten in welke mate verschillende productgroepen bijdragen aan de totale blootstelling. Mensen kunnen namelijk per dag via verschillende producten aan isothiazolinonen blootstaan. De totale blootstelling is voor volwassenen en kinderen uitgezocht voor drie veelgebruikte stoffen: methylisothiazolinon, chloormethylisothiazolinon en benzylisothiazolinon.

Dit onderzoek geeft aanwijzingen dat de totale blootstelling soms hoger is dan de veilige hoeveelheid. Meer onderzoek is nodig om te weten of dat echt zo is. Van veel producten is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel isothiazolinonen erin zitten. Ook is niet altijd bekend hoe vaak en hoeveel mensen zulke producten gebruiken. Verder moet worden onderzocht of andere soorten isothiazolinonen, zoals dichlorooctylisothiazolinon of octylisothiazolinon, bijdragen aan de totale blootstelling aan isothiazolinonen.

De NVWA heeft van honderden verschillende producten gemeten hoeveel isothiazolinonen erin zitten. Het RIVM heeft deze gemeten hoeveelheden gebruikt om de blootstelling te berekenen met de computermodellen PACEM en ConsExpo. ConsExpo kan een eerste inschatting van de blootstelling geven als iemand één product gebruikt. Met PACEM kan de blootstelling aan meerdere producten worden berekend. PACEM geeft bovendien een realistischer schatting van de blootstelling, omdat het met concrete gegevens werkt hoe vaak mensen een product gebruiken.

Abstract

Isothiazolinones are preservatives. They are frequently used in, for example, personal care products like sunscreen and shampoo, as well as cleaning products, paint and aqueous toys like clay and toy slime. They ensure that a product does not spoil and that its shelf life is prolonged. If people come into contact with isothiazolinones, this could lead to allergic reactions of the skin.
Currently, consumers are advised to be cautious with these substances (see http://www.waarzitwatin.nl). In order to assess the risk of allergic reactions, the extent to which people are exposed to these substances should be determined. RIVM has investigated this by calculating the exposure to isothiazolinones.

This investigation was carried out by estimating to which extent various product groups contributed to the total exposure, as people can be exposed to isothiazolines via various different products every day. The total exposure in both adults and children has been investigated for three widely-used substances: methylisothiazolinone, chloromethylisothiazolinone and benzisothiazolinone.

The results of this investigation indicated that, in some cases, the total exposure is higher than the safe amount. More research is needed to know whether this is really the case. For example, for many products the exact amount of isothiazolinones they contain is unknown. In addition, it is not always determined how many people use such products and how often. It should also be investigated whether other types of isothiazolines, such as dichlorooctylisothiazolinone and octylisothiazolinone, contribute to the total exposure to isothiazolinones.

The NVWA has measured the amount of isothiazolinones in hundreds of different products. RIVM used these measurements to calculate the exposure using the PACEM and ConsExpo computer models. ConsExpo can provide a first estimation of the exposure that occurs when a person uses a single product. With PACEM, exposure to multiple products can be calculated. Furthermore, PACEM gives a more realistic estimation of the exposure, because it uses concrete data about the frequency of use.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1260 kb