Revisie van Cnossos-EU:2015

Revisie van Cnossos-EU:2015

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 22 augustus 2019 op de pagina's 101-107 Het RIVM heeft met een Europese werkgroep verbeterpunten opgesteld voor de nieuwe Europese rekenmethode om geluidniveaus voor wegverkeer, railverkeer en industrie te berekenen. Volgens de werkgroep, waarin meerdere lidstaten vertegenwoordigd waren, is de rekenmethode met deze voorstellen flink verbeterd. Wel is nog onderzoek nodig naar de mate waarin de bodem een dempend effect heeft op geluid. Deze factor is mede bepalend voor hoeveel geluid van de bron uiteindelijk bij woningen komt. Het doel van de rekenmethode is om in Europa op uniforme wijze de geluidniveaus te berekenen op basis waarvan actieplannen worden opgesteld om de gezondheid van mensen te beschermen tegen hoge geluidniveaus. Het gaat hierbij vooral om woningen. Alle EU-lidstaten zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht deze methode te gebruiken als ze geluidkaarten maken vanwege de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze geluidkaart moeten zij elke vijf jaar maken voor grote gemeenten (agglomeraties), drukke provinciale wegen, rijkswegen en hoofdspoorwegen. De verbeterpunten zullen in de volgende ronde, 2022, worden meegenomen. De meeste landen hebben in 2017 geluidkaarten gemaakt over de situatie in 2016. De werkgroep is in 2018 met instemming van de Europese Commissie aan de slag gegaan. Aanleiding was eerder onderzoek van het RIVM waaruit bleek dat de Europese rekenmethode, Cnossos-EU:2015 geheten, onduidelijkheden en fouten bevat. Ook waren verbeteringen mogelijk. De werkgroep heeft per punt aangegeven waarom ze het als een probleem zien en een onderbouwd voorstel voor verbetering opgesteld. De werkgroep beveelt ook aan een handreiking op te stellen om de hoeveelheid geluid van bijvoorbeeld treinverkeer per land zo uniform mogelijk te berekenen. Lokale situaties en verschillen in materieel kunnen er namelijk voor zorgen dat de hoeveelheid geluid vanuit deze bron per land verschilt. Naast dit rapport heeft het RIVM voorstellen opgesteld voor de letterlijke teksten voor het nieuwe Europese rekenvoorschrift. Beide documenten moeten in samenhang met het EU-rekenvoorschrift worden bezien.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 22 august 2019 on pages 101-107

In collaboration with a European working group, RIVM has formulated points for improvement regarding the new European calculation method for noise levels from road traffic, railway traffic and industry. According to the working group which consists of representatives from various member states, the proposals presented have greatly improved the calculation method. However, further research is still needed into the extent to which the soil has a noise dampening effect. This is one of the factors that determine how much of the noise produced at the source, eventually reaches residential units.

The objective of the calculation method is to ensure that a uniform method is used throughout Europe to calculate noise levels on the basis of which action plans are prepared for protecting the health of human beings from excessive noise levels. The method at hand focuses primarily on residential housing. As of 1 January 2019, all EU member states are required to use this method when preparing noise maps in response to the European Environmental Noise Guidelines. These noise maps must be prepared once every five years for large municipalities (agglomerations), busy secondary roads, motorways, and main railways. The points for improvement will be taken into account in the following round scheduled for 2022. In 2017, most countries prepared noise maps for the situation in 2016.

The working group started its work in 2018 with the approval of the European Commission. This was in response to previous research by RIVM, which made it clear that the European calculation method, called Cnossos-EU:2015, contains ambiguities and errors. Improvements were also possible. For each point in question, the working group explained why they considered it to be a problem and also prepared a motivated proposal for improvement. The working group also recommends preparing a guideline for calculating the amount of noise, from railway traffic for example, per country as uniformly as possible. After all, local situations and differences in the materials used can result in differences in the amount of noise produced by this source in different countries.

In addition to this report, RIVM prepared draft proposals for the texts of the new European calculation proposal. Both documents must be viewed in relation to the EU calculation proposal.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
3228 kb