Depositiemetingen van ammoniak met Conditional TimeAveraged Gradient (COTAG) systemen in Nederland. Methodologische doorontwikkeling en resultaten voor 2012-2020

Depositiemetingen van ammoniak met Conditional TimeAveraged Gradient (COTAG) systemen in Nederland. Methodologische doorontwikkeling en resultaten voor 2012-2020

Go to abstract

Samenvatting

Voor het stikstofbeleid in Nederland zijn betrouwbare metingen nodig. Bijvoorbeeld metingen van hoeveel stikstof er op de planten en bodem neerslaat (depositie). Door te veel stikstofdepositie verdwijnen sommige plant- en diersoorten.

Stikstofdepositie bestaat uit de droge en natte depositie van ammoniak en stikstofoxides. Bij natte depositie komen deze stoffen via regen op de grond terecht. Bij droge depositie slaan ze direct uit de lucht neer op planten en de bodem. Luchtwervels zorgen er dan voor dat de stoffen van en naar de grond bewegen (turbulentie). Dus hoe meer en intenser de luchtwervels, hoe meer droge depositie er kan zijn. In Nederland is droge depositie van ammoniak ongeveer de helft van de stikstofdepositie.

Het RIVM bepaalt de droge depositie van ammoniak met de COTAGmethode (Conditional Time-Averaged Gradient). Een COTAG-mast meet op twee hoogtes boven de grond de concentratie ammoniak, en daarmee het verschil daartussen. Daarna wordt dit verschil gecombineerd met de hoeveelheid turbulentie. Op deze manier meet een COTAG-mast de droge depositie van ammoniak in een maand.

Dit maakt de COTAG-methode geschikt om langere tijd op verschillende plekken de droge depositie van ammoniak te meten. Het RIVM heeft de COTAG-methode verder ontwikkeld en uitgebreider beschreven. Het RIVM rapporteerde tot nu toe de resultaten van de COTAG-masten met een boven- en ondergrens. Voor de bruikbaarheid van de meetresultaten is het handiger om elke maand één waarde voor de depositie te hebben. Met de nieuwe methode is dat mogelijk geworden. Ook zijn de onzekerheden in beeld gebracht.

Het RIVM beschrijft in dit rapport de resultaten van COTAG-metingen tussen 2011 en 2020 in drie Natura 2000-gebieden: Bargerveen vanaf 2012, Oostelijke Vechtplassen vanaf 2014, en De Hoge Veluwe vanaf 2017. Er staan nu zes COTAG-masten in Nederland, en dat worden er de komende jaren tien.

Abstract

Reliable measurements are required to develop nitrogen policy in the Netherlands. This includes measurements of how much nitrogen is deposited on plants and soil (deposition). Excessive nitrogen deposition is causing some plant and animal species to disappear.

Nitrogen deposition consists of the dry and wet deposition of ammonia and nitrogen oxides. In wet deposition, these substances end up on the ground through rain. In dry deposition, they fall directly from the air onto plants and soil. Air vortices (turbulence) then cause the substances to move to and from the ground. The more air vortices there are and the greater their intensity, the more dry deposition there can be. In the Netherlands, dry deposition of ammonia makes up around half of all nitrogen deposition.

RIVM determines the dry deposition of ammonia using the Conditional Time Averaged Gradient (COTAG) method. COTAG masts measure the concentrations of ammonia at two heights above the ground and the difference between them. This difference is then combined with the amount of turbulence. The masts use this method to measure the dry deposition of ammonia in a month.

This makes the COTAG method suitable for measuring the dry deposition of ammonia in various locations over a longer period of time. RIVM has developed the COTAG method further and described it in more detail. Previously, RIVM reported the results of the COTAG masts with an upper and lower limit. For the sake of usability of the measurement results, it is more convenient to report a single deposition value every month. The new method makes this possible. The uncertainties inherent in this method have been identified as well.

In this report, RIVM describes the results of the COTAG measurements taken between 2011 and 2020 in three Natura2000 areas: Bargerveen from 2012, Oostelijke Vechtplassen from 2014, and Hoge Veluwe from 2017. There are now six COTAG masts in the Netherlands, with four more to be added in the years ahead.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
12682 kb