Go to abstract

Samenvatting

Experts uit UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) en EECCA landen (Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia) hebben in het voorjaar van 2012 voor het eerst kennis en ervaring uitgewisseld over de uitstoot van ammoniak tijdens een workshop in Sint Petersburg (Russische Federatie). De workshop vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Task Force on Reactive Nitrogen, die opereert onder de vlag van de UNECE CLRTAP (Conventie inzake Grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand). In samenwerking met het Russische Instituut voor Landbouwtechniek en Elektrificatie SZNIMESH in Sint Petersburg heeft het RIVM alle bijdragen van de workshop nu in het Engels en in het Russisch uitgebracht. De bijdragen van in totaal 14 landen (van Canada tot de Russische Federatie en Kazakhstan) bevatten informatie over de huidige emissie van ammoniak en het verloop daarvan sinds 1990. De presentaties gaan ook in op de wijzen waarop de landen hun doelstelling hebben gehaald die vanwege het Gothenborg Protocol voor 2010 is gesteld om de ammoniakemissie te verminderen; bijna alle landen zijn daarin geslaagd. Daarnaast gaan de bijdragen over ontwikkelingen in de nabije toekomst die van invloed zijn op de emissie van ammoniak. Zo zal het aantal melkkoeien toenemen als het productieplafond voor melk in 2015 wordt losgelaten. Een van de aanbevelingen van de workshop is dat ammoniak bekeken moet worden in het geheel van de stikstofketen om ongewenste milieueffecten te voorkomen in andere milieucompartimenten (lucht, bodem en grondwater). Door bijvoorbeeld koeien meer te beweiden wordt er per saldo minder ammoniak uitgestoten, maar kan er meer nitraat naar het grondwater wegspoelen (in de bodem wordt ammoniak namelijk van nature omgezet in nitraat). Een andere aanbeveling is te zorgen voor betrouwbare inventarisaties van ammoniakemissies. Momenteel is het in veel landen moeilijk om betrouwbare gegevens te krijgen over de mate waarin emissiearme technieken worden ingezet. De workshop is afgesloten met een Resolutie waarmee de samenwerking tussen experts in de UNECE- en EECCA-regio's wordt voortgezet.

Abstract

Experts from UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) and EECCA countries (Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia) exchanged their knowledge and experience on ammonia emissions for the first time in Spring 2012 during a workshop in Saint Petersburg, the Russian Federation. The workshop was a part of the annual meeting of the Task Force on Reactive Nitrogen, which operates under the umbrella of the UNECE CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). In close cooperation with the North-West Research Institute of Agricultural Engineering and Electrification (SZNIIMESH), Saint Petersburg, RIVM put all contributions from the workshop together, both in the English and Russian languages. The contributions of in total 14 countries (ranging from Canada in the West to the Russian Federation and Kazakhstan in the East) deal with the actual emissions of ammonia and the development over time since 1990. The contributions also deal with how countries managed to meet the Gothenburg Protocol targets for emission reduction in 2010; almost all countries were successful in that. The papers also deal with developments foreseen in the near future which may have an impact on the ammonia emissions. For example the number of dairy cows will increase when the EU milk quota system is abandoned in 2015. One of the recommendations of the workshop is to consider ammonia emissions in the context of the whole nitrogen cycle in order to prevent unwanted environmental consequences in the other environmental compartments air, soil and groundwater. For example increasing the grazing time of cattle will reduce the total ammonia emissions but at the same time more nitrate may be leached because ammonia in the soil is readily converted into nitrate. Another recommendation of the workshop is to take care of reliable inventories of ammonia emissions. Nowadays in most countries it is difficult to obtain reliable data to what extent low emission techniques have been implemented. The workshop was concluded with the approval of the Workshop Resolution, which stipulates further cooperation of experts in the UNECE and EECCA regions.

Overig

Grootte
12.01MB