Amsterdam's Groen : Waardering van de bijdrage van de natuur aan de mens

Amsterdam's Groen : Waardering van de bijdrage van de natuur aan de mens

Go to abstract

Samenvatting

De gemeente Amsterdam heeft een strategie ontworpen om de waarde van natuur en water in de stad beter te benutten en zo het groeiende aantal inwoners een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. In deze KwaliteitsImpuls Groen zijn vier scenario's opgesteld om de groene infrastructuur van Amsterdam uit te breiden en te verbeteren. Het RIVM heeft per scenario in kaart gebracht wat investeringen in 'groen en blauw' opleveren voor de gezondheid en het welzijn van de stedelingen en om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hitte, op te vangen. Dat varieert van minder zieken, minder ziekteverzuim en meer lichamelijke activiteit, tot een betere luchtkwaliteit, minder kosten voor de waterzuivering en een hogere vastgoedwaarde. De baten verschillen per scenario maar blijken aanzienlijk, tussen de 1 en 5 €/m2 extra groen per jaar. De baten zijn het hoogst in wijken waar nu weinig groen is en veel mensen wonen. Natuur in de stad, zoals parken, grachten en groene daken, kunnen de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Sommige vormen zijn duidelijk zichtbaar, zoals parken en recreatiegebieden. Maar al het groen draagt ook bij aan complexere processen, zoals een betere luchtkwaliteit, verkoeling van de stad, biodiversiteit en de berging van water in de bodem waardoor het riool minder wordt belast. De scenario's verschillen van opzet. Het scenario Groen Dichtbij betreft meer groen in de binnenstad, bijvoorbeeld met behulp van groene daken en meer bomen. In het scenario Groenblauwe Verbindingen worden de boomstructuur in de straten hersteld en in de hele stad recreatieve fiets- en wandelpaden aangelegd. In het scenario Stadsparken worden bestaande parken verbeterd en nieuwe aangelegd. Ten slotte worden in het scenario Metropolitane Parken de grote parken aan de rand van de stad ontsloten voor recreatief gebruik door de uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk. Om de waarde van groen en blauw te kunnen kwantificeren is in deze studie gebruikgemaakt van het Natuurlijk Kapitaal Model, dat is ontwikkeld door het RIVM, Wageningen Environmental Research (WEnR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Abstract

The Municipality of Amsterdam developed a strategy to enable its growing population to better enjoy the benefits provided by nature, while endowing it with a more attractive living environment. The strategies in the Quality Impulse Green (KwaliteitsImpuls Groen) were translated into four scenarios that describe how the city's green infrastructure will be expanded and improved.

For every scenario, RIVM quantified and mapped the benefits that 'green and blue' generate for human health and well-being, as well as for mitigating the impacts of climate change, for instance by storing rainwater and excess heat. While the values quantified vary per scenario, the benefits are considerable, between 1 and 5 €/m2 additional green per year. Benefits were found to be most prominent in densely populated areas with relatively low amounts of green space.

Urban green, such as parks, canals, and green roofs, can lead to benefits that improve the quality of the living environment. While some of the benefits are not difficult to envision, such as the use of parks as recreation sites, green also contributes to complex processes, such as enhanced air quality, cooling temperatures in cities, more biodiversity, and the storage of water in the soil, which leads to reduced pressure on sewer systems.

Scenarios contain different aspects from the green infrastructure strategy. The scenario 'Green Neighbourhoods' entails an increase in the amount of green within the city centre, for instance, by increasing the amount of green roofs and trees. In the 'Green Networks' scenario, the tree structure is strengthened and the connections between Amsterdam's network of recreational areas is improved. In the scenario 'Urban Parks', the size and quality of existing parks is enhanced, and new parks are created. Finally, in the scenario 'Metropolitan Parks', metropolitan areas in the outskirts of the city are optimized for recreational use by expanding the cycling and walking network, making such areas more accessible.

In order to quantify the value generated by green and blue, the Natural Capital Model, developed by RIVM, Wageningen Environmental Research (WEnR), and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL), was implemented.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
6805 KB