Requests for advice following Greenpeace summons

Requests for advice following Greenpeace summons

Go to abstract

Samenvatting

Greenpeace Nederland eist een beter stikstofbeleid en heeft daarvoor in juli 2023 de Nederlandse staat gedagvaardAls voorbereiding op deze rechtszaak heeft het RIVM de belangrijkste kennis over stikstof overzichtelijk op een rij gezet. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) heeft het RIVM daarom gevraagd.

Die kennis gaat onder andere over hoeveel stikstof in Nederland wordt uitgestoten: nu, in het verleden en in de toekomst. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid stikstof die hierdoor op de natuur terechtkomt (depositie). Ook beschrijft het RIVM door welke maatregelen die Nederland en de omliggende landen sinds 1990 hebben genomen, de uitstoot en depositie lager zijn geworden. De depositie in Nederland is hierdoor sterk gedaald. De reductie is nog onvoldoende om de depositie voor het gewenste oppervlak van de Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen.

Het RIVM heeft voor het overzicht met name gebruikgemaakt van de laatste onderzoeken en data die het heeft gepubliceerd. De verwachte stikstofdepositie voor de toekomst is berekend met maatregelen die tot 1 mei 2022 zijn uitgewerkt. De effecten van stikstofmaatregelen die daarna zijn ingevoerd, zoals het afbouwen van de derogatieregeling en de maatregelen voor piekbelasters, zijn nu nog niet bekend. Daarom zijn ze niet in deze berekeningen meegenomen.

Nieuw in dit overzicht zijn berekeningen van de mate waarin ‘zeer urgente’ en ‘urgente’ habitattypen met stikstof worden belast. Dat zijn stukken land en water in Natura2000-gebieden waar veel stikstof op terechtkomt én die heel gevoelig zijn voor stikstof. Hiervoor is berekend hoeveel minder stikstof er moet worden uitgestoten om ervoor te zorgen dat de natuur niet te veel wordt belast (kritische depositiewaarde). Deze waarden zijn sinds 2023 vanwege de nieuwste internationale inzichten strenger geworden.

Abstract

In July 2023, Greenpeace Nederland sent a summons to the State of the Netherlands to press home its demand for an improved nitrogen policy. In anticipation of the upcoming legal proceedings, RIVM has prepared a handy overview of the salient knowledge on nitrogen at the request of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).

Among other things, this knowledge relates to the amount of nitrogen emitted in the Netherlands – past, present and future – and the amount of nitrogen that ends up in nature (through deposition). RIVM has also described the measures taken by the Netherlands and neighbouring countries since 1990 that have resulted in lower emissions and depositions. These have drastically reduced the amount of nitrogen deposited in the Netherlands, but not enough to meet the standards.

RIVM based the overview mainly on its own latest published research and data. It calculated the future nitrogen deposition forecast on the basis of the measures introduced up to 1 May 2022. The effects of the nitrogen measures introduced after that date – such as the phasing out of the derogation scheme and the measures affecting super-emitters – are still unknown, hence they were not used for the calculation.

New in the overview are calculations of the extent to which ‘high priority’ and ‘priority’ habitat types are affected by nitrogen. These are tracts of land and water in Natura 2000 areas on which large amounts of nitrogen are being deposited and that are also highly vulnerable to nitrogen.

For these habitat types, RIVM calculated by how much the amount of nitrogen emitted would have to be reduced in order to ensure that nature would not become overburdened (critical deposition value). As a consequence of the latest international insights, these values have become more stringent since 2023.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
3384 kb