Analysis of REACH authorisation requests: inventory of alternatives for chromium-6

Analysis of REACH authorisation requests: inventory of alternatives for chromium-6

Go to abstract

Samenvatting

Chroom-6 zit in verschillende materialen en producten. Dit metaal beschermt materialen tegen roestvorming en andere vormen van verwering. Daarnaast zien verchroomde voorwerpen er mooi uit, zoals badkamerkranen en autovelgen. Chroom-6 heeft wel gevaarlijke eigenschappen. Als mensen eraan blootstaan, bijvoorbeeld tijdens het werk, kunnen ze daar ziek van worden. Bedrijven mogen daarom alleen chroom-6 gebruiken als er geen veilige alternatieven mogelijk zijn. Er blijken veel ontwikkelingen te zijn op het gebied van alternatieven voor chroom-6. Dat laat een overzicht zien dat het RIVM in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (i-SZW) heeft gemaakt. Het RIVM heeft per toepassingsgebied een overzicht van de mogelijke alternatieven gemaakt. De inspectie gebruikt deze informatie om haar controletaak beter uit te voeren. Het gebruik van chroom-6-houdende stoffen is verboden, tenzij een bedrijf toestemming voor gebruik heeft gekregen van de Europese Commissie en lidstaten (via een zogeheten autorisatie). Het doel van dit verbod is chroom-6 uiteindelijk te vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technieken. De inspectie in Nederland controleert of een bedrijf genoeg doet om een alternatief voor chroom-6 te vinden. Alternatieven voor chroom-6 maken het mogelijk dat deze stof de komende jaren minder wordt gebruikt. Door welke stof of technieken het zal worden vervangen, is nu niet precies te voorspellen. Het RIVM- overzicht laat in elk geval zien dat het niet mogelijk is om voor alle toepassingen van chroom-6 één alternatief te vinden. Voor iedere toepassing moet een alternatief op maat worden gezocht. Om voor een autorisatie in aanmerking te komen, moet de aanvrager eerst via uitgebreid onderzoek aantonen dat er geen alternatieven zijn. Uit een analyse van autorisatieaanvragen blijkt dat er geen volledig beeld is van alle ontwikkelingen om chroom-6 te vervangen. De beschreven onderzoeken in de aanvragen zijn vaak enkele jaren oud of vertrouwelijk. Wanneer verlengingen van autorisaties worden aangevraagd, wordt meer nieuwe informatie openbaar. Het RIVM vindt het daarom belangrijk de ontwikkelingen goed te volgen. Ook zou het RIVM graag zien dat bedrijven meer informatie delen over lopend onderzoek, zodat een actueel beeld ontstaat van de alternatieven voor chroom-6.

Abstract

Chromium-6 is present in various materials and products. This metal protects materials against rust formation and other forms of weathering. In addition, chrome-plated objects such as bathroom taps and car rims can be visually attractive. Chromium-6 has hazardous properties. If people are exposed to it, for example during their work, they can become sick. Companies may therefore use chromium-6 only if there are no safe alternatives available.

There are many developments when it comes to alternatives for chromium-6. This is made clear by the overview prepared by RIVM at the request of the Social Affairs and Employment Inspectorate. RIVM prepared an overview of the possible alternatives for each area of application. The inspectorate uses this information to carry out its responsibilities in the area of monitoring and supervision more effectively.

The use of chromium-6 containing substances is forbidden unless a company has received permission to use it from the European Commission and member states (via a so-called authorisation). The aim of this ban is to completely replace chromium-6 in the long term by safer substances or techniques. The inspectorate in the Netherlands investigates whether a company has invested sufficient effort in trying to find an alternative for chromium-6.

The development of alternatives for chromium-6 will lead to a reduced use of this substance in the coming years. It is not yet possible to predict exactly which substance or techniques will lead to its replacement. However, in any case, the study shows that it will not be possible to find a single alternative for all the applications using chromium-6. A customised alternative has to be found for each application.

In order to receive authorisation for the use of chromium-6, an applicant has to prove through substantial research that there are no alternatives available. The analysis of authorisation requests does not provide a complete picture of all the developments in relation to the replacement of chromium-6. The investigations carried out within the framework of these requests are often outdated or confidential.

If a request is submitted for extending an authorisation, more new information is made public. RIVM therefore thinks it is important to continue monitoring the developments closely. In addition, the RIVM would encourage companies to share more information regarding ongoing investigations, in order to create a current and complete overview of the alternatives for chromium-6.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
931 kb