Analysis of incidents in large companies with hazardous substances 2016/2017

Analysis of incidents in large companies with hazardous substances 2016/2017

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM analyseert jaarlijks incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven. De analyse van 2016-2017 omvat dertien incidenten. Drie keer ontstond er een brand en acht keer zijn gevaarlijke gassen of dampen verspreid naar de omgeving. In twee gevallen bleef de impact beperkt tot de directe omgeving van het incident. Negen van de dertien incidenten waren het gevolg van een te hoge druk in een installatie of van een verkeerde menselijke handeling. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen - vermoedelijk van herstelbare aard. Oorzaken Bedrijven moeten productieprocessen en bijbehorende werkzaamheden veilig uitvoeren. Bij de dertien incidenten was sprake van uiteenlopende tekortkomingen hierin. De maatregelen die deze tekortkomingen hadden moeten voork√≥men, ontbraken, waren niet meer functioneel of werden niet goed toegepast. Vervolgens zijn de tekortkomingen niet tijdig ontdekt omdat een controlemiddel ontbrak of niet goed werd gebruikt. Bij elf incidenten waren achterliggende werkprocedures niet goed op orde of werden ze niet goed uitgevoerd. Bij andere organisatievereisten zoals alertheid voor gevaren, competentie van het personeel en geschiktheid van materiaal ging het minder vaak mis. Aanleiding Deze jaarlijkse rapportage maakt deel uit van een meerjarige opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om incidenten te analyseren die door de Directie Major Hazard Control (MHC) van de Inspectie SZW zijn onderzocht. De Directie MHC richt zich op de veiligheid van het personeel van grote chemische bedrijven. De bevindingen van deze analyse kunnen gebruikt worden voor de inspectie- en handhavingsstrategie√ęn. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.

Abstract

Each year, RIVM analyses incidents with hazardous substances in large chemical companies. The analysis of 2016-2017 includes 13 incidents. Three incidents resulted in a fire and in eight incidents, hazardous gasses and vapours were released into the surroundings. In two cases, the impact was limited to the direct surroundings of the release location. Nine of the thirteen incidents were the result of overpressure in an installation or human error. Three casualties suffered from physical injuries. It was assessed they would recover from these injuries.

Causes
Companies must carry out production processes and related activities safely. The thirteen incidents occured due to diverse shortcomings in safe operation. The measures that should have prevented these shortcomings were missing, no longer effective or not properly applied. Subsequently, the shortcomings were not detected in time because a means of detection was missing or was not used properly.

In eleven incidents, the underlying work procedures were not in order or were not properly applied. Other organizational prerequisites such as alertness for hazards, competence of the employees and suitability of the material, were less often wanting.

Context
This annual report is part of a multi-year order from the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) to analyse incidents that were investigated by the Major Hazard Control (MHC) Directorate of the SZW Inspectorate. The MHC Directorate focuses on the safety of employees of large chemical companies. The findings of this analysis can be used for its inspection and enforcement strategies. Companies can use the insights to improve their safety policy.

Overig

Grootte
1.63MB