Antibiotic-resistant bacteria in waste water and manure - workshops on possible management measures

Antibiotic-resistant bacteria in waste water and manure - workshops on possible management measures

Go to abstract

Samenvatting

Via rioolwater en dierlijke mest komen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica in bodem, lucht en water terecht. Aanvullende zuiveringstechnieken voor afvalwater en mest zouden het aantal antibioticaresistente bacteriën en restanten antibiotica in het milieu kunnen verminderen. Of de aanwezigheid van resistente bacteriën in het milieu gevolgen heeft voor de volksgezondheid is vooralsnog onduidelijk. Daarom kunnen aan belanghebbenden nog geen aanbevelingen gegeven worden of en zo ja, welke aanvullende (technische) maatregelen de gezondheid beschermen. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Duidelijk is dat algemeen geldende maatregelen om antibiotica voor mensen en dieren terughoudend te gebruiken, ook het milieu ten goede komen. Hierdoor komen er namelijk via het riool en dierlijke mest minder antibioticaresistente bacteriën in het milieu terecht. Verder is het voor belanghebbenden, zoals waterbeheerders, van belang om goed te worden geïnformeerd over hoeveel en welke resistente bacteriën in het milieu voorkomen. Deze informatie hebben zij onder andere nodig om te kunnen ze beslissen of maatregelen nodig zijn. Dit blijkt uit twee workshops die het RIVM heeft georganiseerd om te bespreken welke maatregelen kansrijk zijn. Vertegenwoordigers van betrokken departementen, kennisinstellingen, adviesbureaus, brancheverenigingen en uitvoeringsorganisaties namen eraan deel.

Abstract

Antibiotic-resistant bacteria end up in soil, air, and water via sewage water and animal manure. Supplemental treatment technologies for waste water and manure could possibly reduce the number of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic residues in the environment. However, it's still unclear in how far the presence of resistant bacteria in the environment has consequences for public health. Recommendations can therefore not yet be made to interested parties as to whether and, if so, which supplemental (technical) measures might be required to protect human health. Further investigation is needed in this regard.

What is clear is that generally applicable measures aimed at limiting the use of antibiotics for humans and animals also benefit the environment as this reduces the number of antibiotic-resistant bacteria that end up in the environment via sewage water and animal manure. It's also important for interested parties such as water authorities to be properly informed regarding how many and which types of resistant bacteria are present in the environment. This information will help them to decide whether measures are required.

These conclusions were the result of two workshops organised by RIVM to discuss which measures are promising. Representatives of interested departments, knowledge institutions, consulting firms, sector-specific associations, and implementing organisations participated in the workshops.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
334