Occupational accidents involving temporary and permanent workers: an exploration of the causes.

Occupational accidents involving temporary and permanent workers: an exploration of the causes.

Go to abstract

Samenvatting

Uitzendkrachten hebben relatief vaker een ongeluk op het werk dan werknemers met een vast contract. Het RIVM is begonnen met onder-zoek of de oorzaak tussen de ongevallen van uitzendkrachten en vaste werknemers verschilt. Er blijken tussen uitzendkrachten en vaste werk-nemers geen grote verschillen te zijn op het gebied van opleiding en ervaring, de algemene instructies die ze krijgen, de kwaliteit van het gebruikte gereedschap of apparatuur, en de aard van de gemaakte menselijke fouten. Wel zijn er een paar kleine verschillen gevonden. Bij uitzendkrachten wordt 'competentie' vaker aangegeven als oorzaak van een ongeval dan bij vaste medewerkers. De reden ervan is niet bekend. Daar staat te-genover dat uitzendkrachten gereedschap of apparatuur vaker op de voorgeschreven manier gebruiken dan vaste krachten. Ook blijken uit-zendkrachten vaker specifieke werkinstructies te krijgen. Verder blijkt dat bij uitzendkrachten vaker toezicht op het werk is dan bij vaste werk-nemers. Een gebrekkig toezicht en instructie zijn dus op basis van de onderzochte gegevens geen verklaring. Om beter inzicht in de oorzaken te krijgen is meer onderzoek nodig. Dan kunnen gerichte maatregelen worden genomen om ongevallen te voor-komen. Zo waren voor dit onderzoek geen gegevens over ZZP'ers be-schikbaar. Deze informatie is wel nodig om een volledig beeld te krijgen van arbeidsongevallen onder flexwerkers. Het onderzoek richtte zich specifiek op uitzendkrachten omdat zij een van de grootste groepen flexwerkers waren in 2018. Alleen mannelijke uitzendkrachten, in twee leeftijdscategorie├źn, die werkten in twee secto-ren (voedingsmiddelen en metaal(producten) maken) zijn in dit onder-zoek meegenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd vanwege de vraag of flexwerkers dezelfde bescherming tegen arbeidsongevallen krijgen als werknemers in vaste dienst. Dit is vooral relevant, omdat het aantal flexwerkers naar verwachting blijft toenemen.

Abstract

Temp workers have occupational accidents more frequently than work-ers with a permanent contract. RIVM has initiated an investigation into whether there is a difference between the causes behind accidents in-volving temp workers and permanent workers. As it turns out, there are no major differences between temp workers and permanent workers when it comes to training and experience, the general instructions that they receive, the quality of the tools or equipment used, and the nature of the human errors.

However, some minor differences were found. 'Competence' is listed as a factor involved in an accident more frequently for temp workers than for permanent workers. The reasons for this are unknown. On the other hand, temp workers use tools or equipment in the prescribed manner more frequently than permanent workers. Temp workers are also given specific work instructions more frequently. Furthermore, the work being done is supervised more frequently for temporary workers than for per-manent workers. Based on the data studied, faulty supervision and in-struction do not provide an explanation.

Additional research is needed to obtain better insight into the causes, because this would make it possible to implement targeted measures for the prevention of accidents. For example, there were no data about self-employed individuals available for the current study. Information about this group is needed to obtain a well-rounded idea of the occupational accidents involving flex workers.

This investigation focused specifically on temp workers as they were one of the largest groups of flex workers in 2018 in The Netherlands. Only male temp workers in two age categories who were employed in two sectors (foodstuff and metal (products) production) were included in this study. This study was carried out in order to determine whether flex workers receive the same level of protection against occupational acci-dents as permanent workers. This is particularly relevant as the number of flex workers is expected to continue increasing.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
830 kb