Invloed van medicijnen op diagnostische tests

Invloed van medicijnen op diagnostische tests

Go to abstract

Samenvatting

Om een diagnose te kunnen stellen, worden soms tests uitgevoerd in een laboratorium, bijvoorbeeld op basis van bloed. Sommige medicijnen kunnen invloed hebben op de diagnostische test, waardoor de uitslag niet goed is. Het is daarom belangrijk dat kennis en informatie over de invloed van medicijnen op de uitslag wordt uitgewisseld tussen bedrijven en laboratoria. Doordat deze kennis niet systematisch wordt gedeeld, is de informatie niet altijd bij hen bekend. Er is nog geen centraal punt waar laboratoria, fabrikanten van tests en farmaceutische bedrijven deze informatie kunnen vinden. Daarnaast zijn laboratoria vaak niet op de hoogte van de medicijnen die een patiënt gebruikt. Daardoor is het niet altijd meteen duidelijk dat een medicijn de oorzaak is van een afwijkende testuitslag. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Diagnostische tests in laboratoria worden in vitro diagnostica (IVDs) genoemd. De invloed van medicijnen, zogenoemde interferenties, is niet altijd bekend op het moment dat het IVD wordt ontwikkeld. Ze komen vaak pas aan het licht nadat het in de handel is gebracht en wordt gebruikt in laboratoria. Als wordt ontdekt dat een medicijn interfereert met een diagnostische test, past de fabrikant van het IVD de gebruiksinstructies aan. Dan weten laboratoria dat ze rekening moeten houden met deze interferentie. Het is onbekend hoe vaak interferenties tussen medicijnen en IVD's voorkomen. Bij de IGJ komen per jaar één tot twee meldingen van nieuw ontdekte interferenties binnen. Het is mogelijk dat interferenties niet altijd worden ontdekt. Hierbij moet worden opgemerkt dat een arts zijn oordeel vaak niet alleen baseert op een IVD-test. Een arts voert vaak ook nog andere tests uit om een diagnose te stellen en weegt de symptomen en klachten van de patiënt mee.

Abstract

In order to make a diagnosis, a physician may decide to carry out a diagnostic test in a laboratory, for example based on blood samples. Some medicinal products can affect the outcome of a diagnostic test, making the result incorrect. It is therefore important that manufacturers, pharmaceutical companies and commercial laboratories exchange knowledge and information about the influence of medicinal products on the test result. Because this knowledge is not systematically shared with all interested parties, the information is not always known to them.

There is no central point where those stakeholders can find this information yet. In addition, laboratories are often unaware of the medication a patient is using. Therefore, it may not always be immediately clear that a medicinal product is the cause of a deviating test result. This is evident from research conducted by RIVM on behalf of the Health and Youth Care Inspectorate (IGJ).

Diagnostic tests in laboratories are called in vitro diagnostics (IVDs). The influence of medication, so-called interference, is not always known at the time an IVD is being developed. In some cases the interference becomes known after the IVD has been put on the market and used in laboratories.

If interference of a medicinal product with a diagnostic test is discovered, the manufacturer of the IVD will amend the instructions for use. Then laboratories know that they have to consider this interference when using the IVD.

It is unknown how often interferences between medication and IVDs occur. IGJ receives one or two reports of newly discovered interferences per year. It is possible that interferences are not always detected. The risk is therefore unknown. It should be noted that a physician often does not base his judgment exclusively on an IVD test. A doctor also often carries out other tests for diagnosis and considers the symptoms and complaints of the patient.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1040 kb