Go to abstract

Samenvatting

Bepaalde groepen mensen in Nederland bewegen en sporten minder vaak. Dit zijn vooral mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen, met een migratieachtergrond, ouderen, chronisch zieken, en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Stimulansen om meer in beweging te komen zijn onder meer aanmoediging en ondersteuning vanuit de directe omgeving (naasten en begeleiders), een goede trainer, en een op maat gemaakt aanbod waar de doelgroep van op de hoogte is. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Belemmeringen voor deze doelgroepen zijn onder andere een laag inkomen, culturele opvattingen over sport en bewegen, een gebrek aan ervaring met sporten, en gezondheidsklachten of beperkingen. Vooral mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen zijn vaak afhankelijk van anderen om te kunnen bewegen of naar de activiteit te kunnen gaan. Ook bleken de doelgroepen vaak niet op de hoogte te zijn van het beschikbare aanbod. Toegankelijke faciliteiten en goede trainers, die met (kleine) aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat het aanbod aansluit bij de doelgroep, zijn belangrijk om het aanbod op maat te maken. Zo kan bewegen voor ouderen aantrekkelijker worden gemaakt door het sociale aspect ervan te benadrukken in plaats van het sportieve. Ook is het belangrijk dat er een verbindende partij is, bijvoorbeeld een buurtsportcoach, om de samenwerking tussen partijen rondom de doelgroep zoals de gezondheidszorg, school, sociale wijkteams en sportaanbieders te versterken en het aanbod bij hen kenbaar te maken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om te stimuleren dat mensen meer bewegen wilde de Directie Sport weten welke belemmeringen en drijfveren mensen hierbij ervaren. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en zijn experts geraadpleegd.

Abstract

Certain groups of people in the Netherlands do not often exercise or play sport. These are mainly people who have a low level of education and/or a low income or a migrant background, the elderly, the chronically ill, or those who are physically or mentally disabled. These people can be stimulated to exercise more through encouragement and support from their direct social surroundings (friends, family and carers), a good trainer, by offering tailor-made physical activities, and awareness of these activities among the target group. These are the findings of a study by the National Institute for Public Health and the Environment.

These target groups often experience barriers like, a low income, different cultural perceptions of sport and exercise, a lack of experience with sports, health issues or disabilities. In particular, people who are physically or mentally disabled are often dependent on others for exercise or for transportation to an activity. It also transpired that the target groups are often unaware of the activities on offer.

Accessible facilities and good trainers who are able to make (minor) adjustments to ensure that the activities offered are appropriate for the target group are important for a tailor-made approach. For example, exercise for the elderly can be made more appealing by emphasising the social aspect rather than the sport aspect. It is also important that there is a network supporting party, for example a community sports coach, to strengthen the cooperation between the parties who are in contact with the target group, such as health care organisations, schools, local social care teams, and the sports organisations, and to make sure the target group is aware of the activities being offered.

The study was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport. To stimulate people to exercise more, the Sports Directorate [Directie Sport] requested research on the barriers and drivers people experience. Therefore, a literature review was carried out and experts were consulted.

Overig

Grootte
0MB