Assessment of chemical substances when using recovered cellulose. A first initiative to derive trigger values

Assessment of chemical substances when using recovered cellulose. A first initiative to derive trigger values

Go to abstract

Samenvatting

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben en slim met grondstoffen omgaan. Grondstoffen die nu als afval worden gezien, willen we zo veel mogelijk opnieuw gebruiken. Een van de mogelijkheden is om cellulose uit wc-papier uit rioolwater te halen. Dit kan bijvoorbeeld opnieuw worden gebruikt in verpakkingsmateriaal, als bodemverbeteraar en in asfalt.

Het is belangrijk dat het gebruik van deze teruggewonnen materialen veilig is voor mens en milieu. Daarvoor moeten we weten welke chemische stoffen erin zitten en of die concentraties veilig zijn. Om de veiligheid te kunnen bepalen kan worden gewerkt met zogeheten triggerwaarden. Als de concentraties van stoffen lager zijn dan deze triggerwaarden, is het gebruik veilig voor mens en milieu. Zo niet, dan is een uitgebreidere risicobeoordeling nodig.

Het RIVM heeft triggerwaarden bepaald voor een eerste stap in de risicobeoordeling van teruggewonnen cellulose. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt voor een veilig hergebruik: Er zijn hier drie scenario’s voor uitgewerkt: voor blootstelling van de mens, waterorganismen en bodemorganismen. De triggerwaarden voor de mens en bodem liggen dicht bij elkaar, voor oppervlaktewater is deze veel strenger. Daardoor is het niet gewenst met één triggerwaarde te werken.

De keuzes in de scenario’s zijn zo gemaakt dat de kans op veilig gebruik van teruggewonnen cellulose zo groot mogelijk is. De scenario’s zijn daarom gebaseerd op een worst-case situatie. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande scenario’s uit wet- en regelgeving voor chemische stoffen.

Dit onderzoek is een eerste aanzet om algemene triggerwaarden te bepalen voor teruggewonnen cellulose. Er zijn nog veel onzekerheden. Zo is niet bekend hoe snel chemische stoffen vanuit de cellulose in het milieu en de mens komen als het in nieuwe producten wordt gebruikt.

Het RIVM beveelt aan de triggerwaarden te evalueren en te verfijnen wanneer er meer kennis is over stoffen die in teruggewonnen cellulose zitten. Dit onderzoek kan ook helpen om triggerwaarden te ontwikkelen voor de beoordeling van de veiligheid van andere materialen.

Abstract

By 2050, the Netherlands wants to be a circular economy that uses raw materials responsibly. To achieve that, raw materials that are currently considered waste will have to be reused wherever possible. One opportunity on this front is the recovery of cellulose from toilet paper in sewage. Recovered cellulose can be reused in products such as packaging, as soil conditioners and in asphalt.

It is imperative that recovered materials are safe for humans and the environment. To that end, we need to know what chemical substances they contain and whether the concentrations of those chemicals are safe. This can be assessed using what are called trigger values. If the concentration of a chemical is below the trigger value, the use is considered safe for humans and the environment. If not, a more extensive risk assessment is needed.

RIVM has taken a first step towards assessing human and environmental risks by deriving trigger values for recovered cellulose. It has done this for three different exposure scenarios: for humans, for aquatic organisms and for soil organisms. The trigger values for humans and soil organisms are comparable, but the trigger value is much lower for aquatic organisms in surface water. This makes it not desirable to apply a single trigger value.

The scenarios have been designed to give the highest assurance of safe reuse of cellulose and are therefore based on worst-case situations. They have also been designed to be as consistent as possible with existing scenarios in chemicals legislation and regulations.

This study is a first attempt to derive general trigger values for recovered cellulose. Much remains unknown, such as how quickly the chemicals from recovered cellulose in new products can find their way into the environment and humans.

RIVM recommends further evaluation and refinement of these trigger values when more knowledge about chemical substances in recovered cellulose is available. This study can also aid in defining trigger values to assess the safety of other materials.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
817 kb