Go to abstract

Samenvatting

Het verbod op vrijwel alle kruiden die momenteel in Nederland niet in kruidenpreparaten zijn toegestaan, moet van kracht blijven. Dit adviseert het RIVM op basis van literatuuronderzoek naar de gezondheidsrisico's van de 46 'verboden kruiden' in onderdeel II van de bijlage van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mensen gebruiken kruidenpreparaten vanwege de al dan niet vermeende gunstige gezondheidseffecten van natuurlijke producten. De verboden kruiden kunnen echter nadelig zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld door effecten op het hart of het zenuwstelsel. Het RIVM beoordeelde de gezondheidsrisico's van de verboden kruiden, zoals vingerhoedskruid en monnikskap, op basis van informatie over mogelijke schadelijke effecten van stoffen in deze kruiden. Ook is gekeken naar bijwerkingen en vergiftigingen door het gebruik van de kruiden als zodanig of bijvoorbeeld in de vorm van thee of een kruidenextract. Voor slechts een kruid (Convolvulus scammonia) zijn er geen aanwijzingen gevonden voor schadelijke effecten die pleiten voor een verbod. Het RIVM geeft in overweging om naast de huidige lijst met verboden kruiden een apart verbod of maximumgehalte in kruidenpreparaten vast te stellen voor een aantal zeer schadelijke stoffen in de verboden kruiden. Het gaat om hartglycosiden, een aantal tropane en niet-tropane alkaloiden, thujon en kankerverwekkende stoffen. Deze stoffen kunnen namelijk ook aanwezig zijn in kruiden die nu niet op de lijst staan. Voor het onderbouwen van dergelijke maximumgehaltes of algemene verboden is echter meer onderzoek nodig.

Abstract

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has advised maintaining the ban on almost all herbs that are currently prohibited in herbal preparations in the Netherlands. This advice results from a literature study on the health effects of the 46 banned herbs in part II of the appendix of the Herbal Preparations Decree in the Dutch Commodities Act. This research was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). Consumers use herbal preparations for the supposed health benefits that are often attributed to natural products. The 'banned herbs' can, however, cause detrimental health effects, for instance by affecting the heart or the nervous system.
In evaluating the health risks of the banned herbs, the RIVM used information on possible harmful effects of substances in these herbs. In addition, side effects and toxic reactions resulting from the use of these herbs (either in their natural form or for instance in a herbal extract or tea) were assessed. Only one of the herbs (Convolvulus scammonia) showed no indication of harmful effects that would justify a ban.
In addition to the current list of banned herbs, the RIVM has suggested considering a separate ban or maximum concentration levels for a number of very toxic substances found in some of the banned herbs. This applies to cardiac glycosides, a number of tropane alkaloids and other alkaloids, thujone, and carcinogenic substances. The reasoning behind this is that these substances may also be present in herbs that are not yet on the banned herbs list. Additional research is, however, required to justify such maximum concentration levels or bans.

Overig

Grootte
1.65MB