Go to abstract

Samenvatting

In de zomer van 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken het milieu-effectrapport over schaliegaswinning (de planMER schaliegas) uitgebracht. Daarin wordt beschreven welke gevolgen de eventuele winning van schaliegas kan hebben voor het milieu. Om te kunnen beoordelen of deze gevolgen binnen de wettelijke milieunormen of andere richtlijnen blijven, heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de bijbehorende normen en richtlijnen. Aan de basis van het overzicht liggen de milieu-effecten die in de planMER in beeld zijn gebracht. Voorbeelden zijn verontreinigingen van lucht, bodem en water, en gevolgen voor lichthinder, geluidhinder, externe veiligheid en klimaat. Uit de inventarisatie blijkt dat voor veel van deze milieugevolgen grenswaarden bestaan, maar niet voor alle. Er bestaan bijvoorbeeld wettelijke normen voor een aantal stoffen die bij de schaliegaswinning kunnen vrijkomen en de kwaliteit van lucht, grondwater en oppervlaktewater kunnen aantasten. Voor veel stoffen is dat echter niet het geval. Voor andere soorten milieu-effecten zijn al dan niet wettelijk vastgestelde kaders beschikbaar. Zo bestaan er wettelijke richtlijnen voor de door schaliegaswinning veroorzaakte geluidhinder en de kans op brand en explosies. Voor opgewekte trillingen en lichthinder bestaan alleen niet-wettelijk vastgestelde aanbevelingen. Er zijn ook milieu-effecten waarvoor geen normen of andere toetsingskaders bestaan, zoals de kans op aardbevingen en bodemdaling. Als zo'n kader ontbreekt, is het niet eenvoudig om deze effecten te beoordelen. Aan het overzicht worden geen adviezen of conclusies verbonden.

Abstract

In the summer of 2015, the Ministry of Economic Affairs has reported which effects the possible extraction of shale gas may have on the environment (the Environmental Impact Assessment on shale gas exploration, in brief 'the planMER shale gas'). In order to assess whether these effects are within the legal environmental standards or other guidelines, RIVM has made an overview of the associated standards and guidelines. At the base of the outline are the environmental effects that have been drawn up for the planMER. Examples are pollution of air, soil and water, and light pollution, noise pollution, external safety and climate change. The inventory shows that for many of the environmental effects standards exist, but not for all.

For example, legal standards exist for a number of substances used in the shale gas extraction that can influence the quality of air, groundwater and surface water. However, that is not the case for most substances.

For other types of environmental effects legally established frameworks may or may not be available. There are legal guidelines for the noise caused by shale gas extraction and the risk of fire and explosions. For induced vibration and light pollution there are only non-legally established recommendations. For the likelihood of earthquakes and land subsidence, there are no standards or other guidelines. If such a framework is lacking, it is difficult to assess these effects.

No opinions or conclusions are connected to this inventory.

Overig

Grootte
460KB