Go to abstract

Samenvatting

In Nederland zijn twee modellen in gebruik om op nationale schaal de effecten van milieuveranderingen op de vegetatie in te schatten: DEMNAT en SMART/MOVE. DEMNAT richt zich vooral op de effecten van grondwaterveranderingen op natte en vochtige systemen, terwijl SMART/MOVE zich vooral richt op de gecombineerde effecten van verdroging, verzuring en vermesting van alle ecosystemen. Er is een overlap tussen beide modellen. Daarom is besloten tot verdere afstemming om mogelijk op termijn tot integratie te komen. Een eerste stap naar afstemming is het gebruik maken van dezelfde basisgegevens. Hiervoor is een grote dataset samengesteld die bestaat uit 170.000 opnamen, waar zowel de responsmodule MOVE van afgeleid werd als de ecotopenindeling van DEMNAT. Dit rapport beschrijft hoe deze gegevens zijn gebruikt om de indeling van soorten in ecologische soortengroepen te verbeteren. De dataset bevat opnamen uit alle delen van het land, maar de dichtheid van opnamen is in sommige delen groter dan in andere delen. De data, waarop een eerste indeling is gebaseerd, zijn vergeleken met literatuurgegevens. Met gevonden inconsistenties tussen indeling en literatuur, die vooral veroorzaakt werden door heterogeniteit van opnamen en het voorkomen van meerdere vegetatielagen in een opname, b.v. oppervlakkig wortelende mossen en diep wortelende struiken, is rekening gehouden bij de analyse. Deze procedure leidde tot een groot aantal aanbevelingen ter verbetering van de indeling in ecologische soortengroepen.

Abstract

Two models, DEMNAT and SMART/MOVE, are in use in the Netherlands to evaluate the effects of changes in environmental factors on the vegetation. Whereas DEMNAT focuses mainly on changes in groundwater dynamics in moist and wet ecosystems, SMART/MOVE has been developed to evaluate the combined effects of acidification, lowering of the groundwater and eutrophication in all ecosystems. There is a large overlap in the two models. One of the ways to bring these models more in tune with each other is to use the same basic data. This was the reasoning behind the creation of a common file with vegetation relevees to be used both to revise the classification of ecological species groups (defined as species with common environmental preferences) and to ascertain the MOVE responses. This report describes how the data were used to revise the classification of species in ecological species groups. The study uses a large data set of vegetation relevees (up to 170,000). Although the data set contains data from all parts of the country, the sample frequency in some parts was much higher than in other parts. The data were thoroughly analysed and compared with data from the literature. The inconsistencies found, mostly due to heterogeneity of the sites or the existence of more than one layers (e.g. superficial rooting mosses and deep rooting shrubs have a completely different microhabitat), were accounted for in the analyses. This procedure resulted in a large set of recommended changes in the ecological species groups.

Resterend

Grootte
2MB