Explicitly Dealing with Safety: goals and risk measures in risk and safety policy

Explicitly Dealing with Safety: goals and risk measures in risk and safety policy

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft voor verschillende beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in kaart gebracht welke effecten bedreigingen van de fysieke leefomgeving kunnen hebben en welke veiligheidsdoelen door de overheid gesteld worden om die effecten te voorkomen, verkleinen of beheersen. In het eerste deel van de opdracht (Van Zijverden et al., Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving. RIVM briefrapport 2017-0030) zijn voor 25 onderwerpen effecten voor gezondheid, ecologie, economische schade en maatschappelijke impact op een rij gezet. Uit het onderzoek blijkt dat voor de gezondheidseffecten gegevens bekend zijn. De effecten voor ecologie, economische schade en maatschappelijke impact zijn meestal niet goed bekend en blijken in het tweede deel van het onderzoek niet expliciet meegenomen in de doelen voor het risico- en veiligheidsbeleid. Met deze effecten wordt impliciet rekening gehouden. Het beleid van het ministerie gaat uit van een beleidsmatig basisbeschermingsniveau en van een streven om de veiligheid en de kwaliteit van onze leefomgeving verder te verbeteren. Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het belangrijk te weten wat de actuele situatie in de fysieke leefomgeving is en hoe de samenleving de veiligheid waardeert. Voorbeelden van vraagstukken zijn het risico van overstromingen, veiligheid bij brand of explosies, luchtverkeersveiligheid, veiligheid op de weg, in scheepvaart en op het spoor. Ook gaat het om de effecten van vervuilende stoffen in lucht, water en bodem en van het gebruik van nanomaterialen en biotechnologie. De samenleving heeft behoefte aan een zekere mate van eenduidigheid en consistentie in risico-afwegingen voor al deze veiligheidsvraagstukken. Om dat goed te doen, zijn voldoende gegevens nodig om risico's vanuit verschillende invalshoeken te kunnen karakteriseren. Momenteel wordt hoofdzakelijk gekeken naar gezondheidseffecten, uitgedrukt in de kans op dodelijke slachtoffers of aantallen slachtoffers. Bij dit onderzoek worden ook diverse nieuwe (technologische) ontwikkelingen die gepaard gaan met onzekere risico's betrokken. Hiervoor blijken, mede door methodologische problemen, nog geen geschikte effectmaten te zijn ontwikkeld. Het RIVM pleit voor een brede, transparante beoordeling van risico's en effecten. Hiervoor moeten samenhangende risico- en effectmaten ontwikkeld worden die op zowel technische als sociaalwetenschappelijke inzichten moeten worden gebaseerd. De veiligheid van situaties hangt immers samen met wat de maatschappij aanvaardbaar vindt.

Abstract

For various policy areas of the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) RIVM has assessed the effects that threats to the environment can have and which safety targets the government is setting in order to prevent, reduce or manage those effects. In the first part of the assignment the effects for health, ecology, economic damage and social impact were identified in relation to 25 policy areas. The investigation showed that data is available for health effects. The effects for ecology, economic damage and social impact are generally not well known and appear, in the second part of the investigation, not to be explicitly included in the risk and safety policy targets. However, for the studied policy areas ambitions for the short term as well as for the long term are used, either implicitly or explicitly.

The ministry's policy is founded on a policy-based basic level of protection (short term ambition) and on the aim to continue improving the safety and quality of our environment (long term ambition). For a safe and healthy environment it is important to know what the current situation in the environment is and how society values safety. Examples of policy areas are the risk of floods, safety in the event of fire or explosions in industrial complexes, air traffic safety and road, shipping and rail safety. Policy areas include also the effects of contaminating substances in air, water and soil and the use of nanomaterials and biotechnology.

Society needs a certain degree of clarity and consistency in risk considerations for all these safety issues. To do this properly, sufficient data is needed in order to be able to characterise risks from various perspectives. At the moment the main focus is on health effects expressed in the probability of fatalities or the number of victims.

This investigation also includes various new developments and technical developments which are accompanied by uncertain risks. RIVM observes that, also due to methodological problems, no suitable effect criteria have yet been developed for these developments. Therefore, from the precautionary point of view the policy ambition for the long term is a negligible risk level.

RIVM advocates a broad and transparent assessment of risks and effects. In order to achieve this, coherent risk and effect criteria have to be developed which must be based on both technical and socio-scientific insights. After all the safety of a situation is linked to what society considers to be acceptable.

Overig

Grootte
1.33MB